ประกาศตั้งซ่อมคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2484

ตราครุฑ
ตราครุฑ
ประกาศ
ตั้งซ่อมคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

โดยที่มีประกาศของประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐ ตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ประกอบด้วย

๑. นายพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา เป็นประธาน

๒. นายนาวาอากาศเอก เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)

๓. นายพลเอก เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน (อุ่ม อินทรโยธิน)

ต่อมา นายนาวาอากาศเอก เจ้าพระยายมราช ได้ถึงแก่อสัญญกรรม ซึ่งทางสภาผู้แทนราษฎรยังมิได้ตั้งซ่อมคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

และโดยที่รัฐบาลเสนอมาว่า ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสงคราม บรรดากิจการต่าง ๆ ของรัฐควรจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบกว่าปกติ ประการหนึ่ง กับประกอบด้วยเวลานี้ นายพลเอก เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน ก็ชราภาพและสุขภาพไม่สมบูรณ์ อีกประการหนึ่ง เห็นว่า ในปัจจุบันนี้ เมื่อได้พิจารณาสถานะการณ์ทั่ว ๆ ไปแล้ว คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ก็ควรจะประกอบให้เข้มแข็ง มีผู้ทรงคุณพร้อมที่จะให้เป็นที่เชื่อถือได้ทั้งราษฎรในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สมควรที่จะตั้งซ่อมคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ผู้ที่สมควรที่จะรับตำแหน่งนี้มีนายปรีดี พนมยงค์ ด้วยผู้หนึ่ง ซึ่งถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แล้ว เป็นอันพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาหารือกันแล้วลงมติตั้งนายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามความในมาตรา ๑๐ แห่งรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึ่งขอประกาศให้ทราบทั่วกัน

 • ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔
 • มานวราชเสวี
 • ประธานสภาผู้แทนราษฎร

บรรณานุกรมแก้ไข

 

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก