สถานีย่อย:ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ธงประจำตำแหน่ง

การแต่งตั้งแก้ไข

เอกสาร ผู้ได้รับแต่งตั้ง
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชกฤษฎีกาตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พุทธศักราช 2476 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
ประกาศตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2480
ประกาศตั้งซ่อมคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2484 ปรีดี พนมยงค์

เอกสารที่ลงนามแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข