ประกาศตั้งอธิบดีศาลฎีกา (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสวัสดิวัดนวิศิษฎ์)

แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)

มีพระบรมราชโองการ[2] ดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า ตามประกาศจัดระเบียบราชการกระทรวงยุติธรรม ลงวันที่ ๓ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๓๑ ว่า จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเ้กล้าฯ ตั้งอธิบดีศาลฎีกาในเวลาต่อไปนั้น ทรงพระราชดำริห์เห็นว่า พระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมหมื่นสวัสดิ์วัตนวิศิษฎ์[3] สมควรจะเปนอธิบดีศาลฎีกาได้ จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมหมื่นสวัสดิ์วัตนวิศิษฎ์ เปนอธิบดีศาลฎีกา รับราชการสนองพระเดชพระคุณตามน่าที่ตั้งแต่บัดนี้ไป

ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาSeal of the Royal Command of Thailand

ประกาศตั้งอธิบดีศาลฎีกา[1]
_______________


พระบรมราชโองการดำรัสสั่งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๓๑[4] เปนวันที่ ๕๑๗ ในรัชกาลปัตยุบันนี้


เชิงอรรถแก้ไข

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๒๙/หน้า ๑๐/๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๕
  2. พระบรมราชโองการใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  3. บรรดาศักดิ์ท้ายสุด คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  4. รัตนโกสินทรศก ๑๓๑ ตรงกับ พุทธศักราช ๒๔๕๔ 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"