ประกาศพระบรมราชโองการในพระปรมาภิไธยฯ ลงวันที่ 1 มกราคม 2491

ตราพระบรมราชโองการ
ตราพระบรมราชโองการ
ประกาศพระบรมราชโองการ
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
คณะอภิรัฐมนตรี ในหน้าที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ขอขนานนามโรงเรียนนายร้อยทหารบก ในกระทรวงกลาโหม ว่า

"โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า"

เขียนเป็นอักษรโรมันว่า Chulachomklao Royal Military Academy

เพื่อเป็นอนุสสรณ์และเฉลิมพระเกียรติ์ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นผู้ก่อกำเนิด และได้ดำเนินกิจการเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติมาด้วยดี

ขอให้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านี้ จงธำรงด้วยความเจริญวัฒนาสถาพรตลอดกาลนาน

 • รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร
 • ประธานคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
 • พระที่นั่งราชกรัณยสภา
 • วันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๑

บรรณานุกรม แก้ไข

 

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก