ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 กันยายน 2484

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 กันยายน 2484 มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้