ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบฯ ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563

ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
ฉบับที่ ๕
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจจับกุมและควบคุม และมีอำนาจออกคำสั่งเรียกบุคคล
ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

อาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ข้อ ๓ และข้อ ๔ จึงมอบมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มียศตั้งแต่ร้อยตรี เรือตรี และเรืออากาศตรี นายตำรวจสัญญาบัตรที่มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรี หรือพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เป็นผู้มีอำนาจ ดังนี้

ข้อ  ออกคำสั่งเรียกให้บุคคลมารายงานตัว หรือมาให้ถ้อยคำ หรือส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ฉุกเฉิน แล้วให้รายงานผู้บังคับบัญชา และรายงานกองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ทราบโดยทันที

ข้อ  ยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจ หรือศาลอาญา เพื่อขออนุญาตจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยตามมาตรา ๑๑ (๑) แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อดำเนินการแล้ว ให้รายงานกองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงทราบโดยด่วน

ข้อ  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
  • พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
  • ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  • หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

บรรณานุกรมแก้ไข

 

งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ เพราะเนื้อหาทั้งหมดเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะ และหาผู้สร้างสรรค์แท้ ๆ ไม่ได้ ทำให้ขาดคุณสมบัติในการมีลิขสิทธิ์