ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 2

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 2 มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร หมายเหตุ
1 โบราณคดีสโมสร (ผู้รวบรวม). (2457). ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย. (สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชเสาวนีดำรัสสั่งให้พิมพ์พระราชทานในงานศพฟักทองราชินิกูล พ.ศ. 2457).
2 หอพระสมุดวชิรญาณ (ผู้รวบรวม). (2470). ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 2. (พิมพ์ครั้งที่ 2). พระนคร: โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ. [พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระยาราชานุวงศ์ (เล็ก บุนนาค) เมื่อปีเถาะ พ.ศ. 2470]. ดัชนี แก้ไขเพิ่มเติม