ภาค งาน ผู้สร้างสรรค์

1 1. พระราชพงศาวดารเหนือ พระวิเชียรปรีชา (น้อย)
2. ตำนานพระแก้วมรกต
3. พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ
4. จารึกวัดจุฬามณี
5. จารึกพ่อขุนรามคำแหง
6. จารึกวัดป่ามะม่วง ภาษาเขมร สมเด็จฯ กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ (แปล)
7. จารึกนครชุม
8. พงศาวดารเขมร จ.ศ. 1217 ออกญาวงศาสรรเพชญ (นง) (แต่ง)
ขุนสุนทรโวหาร และคนอื่น ๆ (แปล)
9. พงศาวดารพม่ารามัญ ขุนสุนทรโวหาร และคนอื่น ๆ
10. พงศาวดารเมืองล้านช้าง พระยาประชากิจกรจักร์ (แช่ม บุนนาค)

2 1. เรื่องตั้งเจ้าพระยานครศรีธรรมราช
2. พงศาวดารเมืองถลาง
3. พงศาวดารเมืองไทรบุรี
4. พงศาวดารเมืองตรังกานู
5. พงศาวดารเมืองกลันตัน

3 1. พงศาวดารเมืองปัตตานี พระยาสุนทรานุรักษ์ (ชม ณ สงขลา)
2. พงศาวดารเมืองสงขลา (ฉบับที่ 1) พระยาสุนทรานุรักษ์ (ชม ณ สงขลา)
3. พงศาวดารเมืองนครเชียงใหม่ พระยาศรีสิงหเทพ (หรุ่น)

4 1. พระราชพงศาวดาร ความเก่า
2. พงศาวดารเมืองละแวก จ.ศ. 1158 หลวงพจนาพิจิตร
3. พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน หม่อมอมรวงษ์วิจิตร (หม่อมราชวงศ์ปฐม คเนจร)

5 1. จดหมายเหตุจีนว่าด้วยกรุงสยามแต่โบราณ พระเจนจีนอักษร (สุดใจ ตัณฑากาศ)
2. อธิบายรัชกาลครั้งกรุงเก่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
3. พงศาวดารลาวเฉียง (พงศาวดารโยนก) พระยาประชากิจกรจักร์ (แช่ม บุนนาค)
4. พงศาวดารเมืองหลวงพระบาง

6 ไทยรบพม่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ

7 1. คำให้การจีนกั๊ก เรื่อง เมืองบาหลี
2. คำให้การเถ้าสา เรื่อง หนังราชสีห์
3. คำให้การขุนโขลน เรื่อง พระพุทธบาท
4. คำให้การนายจาด เรื่อง เหตุการณ์ใน
เมืองพม่าเมื่อพระเจ้ามินดงทิวงคต

8 1. จดหมายเหตุโหร พระเทวโลก (แหยม วัชรโชติ)
2. จดหมายเหตุโหรของจมื่นก่งศิลป์ จมื่นก่งศิลป์ (หรุ่น)
3. พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับ
พระจักรพรรดิพงษ์เจ้ากรม (จาด)
4. ปฐมวงศ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
5. ตำนานพระโกศ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ และคนอื่น ๆ

9 1. พงศาวดารเมืองเชียงรุ้ง
2. พงศาวดารเมืองไล พระพลัษฎานุรักษ์ (ศุข ชูโต)
3. พงศาวดารเมืองแถง พระพลัษฎานุรักษ์ (ศุข ชูโต)
4. พงศาวดารเมืองเชียงแขง พระยาศรีสิงหเทพ (อ่วม)

10 ราชวงศปกรณ์ พงศาวดารเมืองน่าน แสนหลวงราชสมภาร

11 พงศาวดารเมืองหลวงพระบาง

12 1. จดหมายเหตุของราชทูตฝรั่งเศส
เข้ามาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
จอห์น เบาว์ริง (แต่ง)
พระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) (แปล)
2. จดหมายเหตุของหมอบรัดเล แดน บีช แบรดลีย์ (แต่ง)
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ (แปล)

13 1. ตำนานวังหน้า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
2. เทศนาบวรราชประวัติ สมเด็จพระวันรัตน์ (ทับ พุทฺธสิริ)
3. พระนามเจ้านายในพระราชวังบวรสถานมงคล

14 1. คำให้การชาวอังวะ
2. คำให้การพระมหาโค มหากฤช เรื่อง เมืองพม่า

15 พงศาวดารเมืองพัทลุง หลวงศรีวรวัตร (พิน จันทโรจวงศ์)
ขุนสิกขกิจบริหาร (อยู่ มีนะกนิษฐ)

16 พงศาวดารเมืองพระตะบอง เจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์ (เยีย)

17 ตำนาน เรื่อง เลิกหวยแลบ่อนเบี้ยในกรุงสยาม พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ

18 1. รายงานการค้าขายในกรุงสยาม
ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
จอห์น แอนเดอร์สัน (แต่ง)
ไม่ปรากฏผู้แปล
2. เรื่องราวเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ จอห์น แอนเดอร์สัน (แต่ง)
ไม่ปรากฏผู้แปล
3. เรื่องทูตานุทูตของสมเด็จพระนารายณ์
ออกไปกรุงฝรั่งเศสครั้งสุดท้าย
พระสารสาสน์พลขันธ์ (เยโรลาโม เอมิลิโอ เยรินี) (แปล)

19 1. จดหมายเหตุหอสาตราคม นายเสน่ห์ (หรุ่น ศรีเพ็ญ)
นายสุจินดา (หรั่ง)
2. จดหมายเหตุเสด็จหว้ากอ เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค)
3. จดหมายเหตุ เรื่อง เซอร์แฮรี ออด เจ้าเมืองสิงคโปร์ ไปเฝ้า
สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามในรัชกาลก่อนที่ตำบลหัววาน
เมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1868 (ปีมะโรง พ.ศ. 2411)

20 จดหมายเหตุ เรื่อง ทางไมตรีใน
ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับกรุงญี่ปุ่น
เออร์เนสต์ เมสัน ซาโตว (แต่ง)
ขุนจินดาสหกิจ (ลม้าย ธนะสิริ) (แปล)

21 จดหมายเหตุ เรื่อง เจรจาความเมืองระหว่างไทยกับพม่า

22 พงศาวดารเมืองหัวพันห้าทั้งหก

23 1. ตำนานการเกณฑ์ทหาร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
2. ตำนานกรมทหารราบที่ 4 สมเด็จฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช

24 จดหมายเหตุ เรื่อง ปราบฮ่อ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ

25 สถานที่แลวัตถุซึ่งสร้างในรัชกาลที่ 4 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ

26 ตำนานวังเก่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ

27 1. อธิบายเรื่องเบื้องต้นที่ไทยจะเปนไมตรีกับฝรั่งเศส พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
2. เรื่องไทยกับฝรั่งเศสเป็นไมตรีกันครั้ง
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ลูว์เซียง ลานีเย (แต่ง)
อรุณ อมาตยกุล (แปล)

28 1. พงศาวดารญวน เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค)
2. ประวัติพระนาบีมหะหมัด

29 1. อธิบาย เรื่อง ราชทูตไทยไปยุโรป พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
2. จดหมายเหตุ เรื่อง ราชทูตไทยไปประเทศอังกฤษ
ในรัชกาลที่ 4เมื่อปีมะเส็ง พ.ศ. 2400
หม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร)

30 จดหมายเหตุ เรื่อง ราชทูตไทยไปประเทศฝรั่งเศส
ในรัชกาลที่ 4 เมื่อปีระกา พ.ศ. 2404
พระณรงค์วิชิต (จอน บุนนาค)

31 จดหมายเหตุ เรื่อง มิชชันนารีอเมริกันเข้ามาประเทศสยาม แดน บีช แบรดลีย์ (แต่ง)
ป่วน อินทุวงศ์ (แปล)

32 จดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศส (ภาค 1) คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (แต่ง)
อรุณ อมาตยกุล (แปล)

33 บุรพภาคพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

34 หนังสือสัญญาค้าขายระหว่างประเทศสยามกับประเทศ
ฝรั่งเศสในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ยอร์ช เซเดส์ (แต่ง)
สิน เฉลิมเผ่า (แปล)

35 จดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศส (ภาค 2) คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (แต่ง)
อรุณ อมาตยกุล (แปล)

36 จดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศส (ภาค 3) คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (แต่ง)
ไม่ปรากฏผู้แปล

37 จดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศส (ภาค 4) คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (แต่ง)
อรุณ อมาตยกุล (แปล)

38 จดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศส (ภาค 5) คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (แต่ง)
อรุณ อมาตยกุล (แปล)

39 จดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศส (ภาค 6) คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (แต่ง)
ไม่ปรากฏผู้แปล

40 จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศส (ภาค 1)

41 จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศส (ภาค 2)

42 จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศส (ภาค 3)

43 จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศส (ภาค 4)

44 จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศส (ภาค 5)

45 1. รายงาน (เรื่อง ทูตไทยไปประเทศอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2440) หม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร)
2. นิราศลอนดอน หม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร)
3. Siamese Embassies to Europe พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ (แต่ง)
แอล. เจ. รอบบินส์ (แปล)
4. Press-Comments on the Siamese Embassy
to England (1857–1858)
ยอร์ช เซเดส์ (บรรณาธิการ)

46 จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศส (ภาค 6)

47 จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศส (ภาค 7)

48 จดหมายเหตุของมองซิเออร์เซเบเรต์ (ภาค 2) โกลด เซเบอแร ดูว์ บูแล (แต่ง)
ไม่ปรากฏผู้แปล

49 จดหมายเหตุของมองซิเออร์เซเบเรต์ (ภาค 3) โกลด เซเบอแร ดูว์ บูแล (แต่ง)
ไม่ปรากฏผู้แปล

50 ตำนานเมืองระนอง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ

51 จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต ราชบัณฑิตยสภา

52 จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ

53 1. พงศาวดารเมืองสงขลา พระยาวิเชียรคีรี (บุญสัง)
2. พงศาวดารเมืองนครศรีธรรมราช หลวงอนุสรณ์สิทธิกรรม (บัว ณ นคร)
3. จดหมายบอกข่าวถึงเจ้าพระยานครฯ นายศัลวิชัย (น้อยใหญ่) (โดยสันนิษฐาน)
4. พงศาวดารเมืองพัทลุง หมื่นสนิทภิรมย์ (นิ่ม)

54 พงศาวดารและโบราณวัตถุสถานในเกาะชวา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

55 อังกฤษเข้ามาทำสัญญาครั้งรัชชกาลที่ 2 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ

56 เหตุการณ์เมืองเขมรตอนเสร็จสงครามไทยกับญวน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ

57 โกษาปานไปฝรั่งเศส (ภาค 1) ฌ็อง ดอนโน เดอ วีเซ (แต่ง)
ฟ. ฮีแลร์ (แปล)

58 โกษาปานไปฝรั่งเศส (ภาค 2) ฌ็อง ดอนโน เดอ วีเซ (แต่ง)
ฟ. ฮีแลร์ (แปล)

59 โกษาปานไปฝรั่งเศส (ภาค 3) ฌ็อง ดอนโน เดอ วีเซ (แต่ง)
ฟ. ฮีแลร์ (แปล)

60 โกษาปานไปฝรั่งเศส (ภาค 4) ฌ็อง ดอนโน เดอ วีเซ (แต่ง)
ฟ. ฮีแลร์ (แปล)

61 1. พงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสน
2. ตำนานสิงหนวัติกุมาร

62 ทูตฝรั่งสมัยรัตนโกสินทร์

63 1. แก้คดีพระเจ้าปราสาททอง พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์)
2. ตำนานกรุงเก่า พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์)
3. เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา
4. วิจารณ์เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
5. ภูมิแผนที่พระนครศรีอยุธยา

64 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)

65 พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)

66 1. จดหมายเหตุรายวันทัพสมัยกรุงธนบุรี
2. จุลยุทธการวงศ์ ความเรียง (ตอนต้น)
3. เรื่องพระร่วงสุโขทัย
4. เทศนาจุลยุทธการวงศ์

67.1 เล่าเรื่องไปชวา ครั้งที่ 3 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

67.2 จดหมายเหตุเกี่ยวกับเขมรและญวนในรัชกาลที่ 3 (ตอน 1)

68 จดหมายเหตุเกี่ยวกับเขมรและญวนในรัชกาลที่ 3 (ตอน 2)

69 เรื่องเกี่ยวกับกรุงเก่า (ตอน 1)

70 1. ตำนานเมืองนครจำปาศักดิ์ พระยามหาอำมาตยาธิบดี (เส็ง วิรยศิริ?)
2. ตำนานเมืองนครจำปาศักดิ์ หม่อมอมรวงษ์วิจิตร (หม่อมราชวงศ์ปฐม คเนจร)
3. ตำนานเมืองนครจำปาศักดิ์ พระศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร?)
เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์วงศ์
เจ้าราชวงศ์นครจำปาศักดิ์
4. นิทาน เรื่อง ขุนบรมราชา สุด ศรีสมวงศ์ (แปล)
5. พงศาวดารเมืองยโสธร
6. ตำนานเมืองทรายฟอง
7. ตำนานเมืองพวน (2 ฉบับ)
8. พงศาวดารย่อเมืองเวียงจันทน์
9. เรื่องสร้างวัดพระแก้วศรีเชียงใหม่
10. ประวัติท้าวสุวอ เจ้าเมืองหนองคาย
11. คำให้การพระยาเมืองฮาม เรื่อง เมืองเชียงแตง
12. คำให้การพระกำแหงพลศักดิ์ เรื่อง เมืองเชียงแตง
13. คำให้การท้าวลอง เรื่อง เมืองอัตปือ
14. คำให้การพระราชวิตรบริรักษ์ เรื่อง เมืองสพังภูผา
15. คำให้การหลวงเทียมฯ เรื่อง เมืองเซลำเภา
16. พงศาวดารเมืองนครพนม สังเขป พระยาประจันตประเทศธานี (โง่นคำ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
17. ตำนานเมืองวังมล
18. พงศาวดารเมืองมูลปาโมข พระวงษาสุรเดช และคนอื่น ๆ

71 1. บันทึกพงศาวดารเขมร ปรีดา ศรีชลาลัย
2. พงศาวดารเมืองละแวก จ.ศ. 1170 ขุนษาราบันจง
3. เรื่องพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์
4. พงศาวดารเขมรอย่างย่อ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
5. ราชพงศาวดารญวน

72 ตำนานเมืองสุวรรณโคมคำ

73 1. ทำเนียบข้าราชการนครศรีธรรมราชสมัยรัชกาลที่ 2
2. ประวัติสังเขปพระเจ้าขัตติยราชนิคม
3. ประวัติสังเขปเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีโศกราชวงศ์
4. ประวัติสังเขปเจ้าพระยานคร (เจ้าน้อย)
5. ประวัติสังเขปเจ้าพระยานคร (น้อยกลาง ณ นคร)

74 กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเสด็จ
ไปจัดราชการ ณ หัวเมืองลาวพวน

75 ปราบเงี้ยว ตอน 1

76 จดหมายเหตุของโยส เชาเต็น โยสต์ เชาเทิน (แต่ง)
โรเจอร์ แมนลีย์ (แปลจากดัชต์เป็นอังกฤษ)
ขจร สุขพานิช (แปลจากอังกฤษเป็นไทย)

77 ประวัติศาสตร์ยูนนานและทางไมตรีกับจีน เอมีล โรแชร์ (แต่ง)
ชูศรี สาธร (แปล)

78 ปราบเงี้ยว ตอน 2

79 จดหมายเหตุวันวลิต เยเรเมียส ฟาน ฟลีต (แต่ง)
อาบราฮัม วาน วิคเคอวอร์ท (แปลจากดัชต์เป็นฝรั่งเศส)
ดับเบิลยู. เอช. มันดี (แปลจากฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ)
นันทา สุตกุล (แปลจากอังกฤษเป็นไทย)
ชูศรี สวัสดิสงคราม (ตรวจ)

80 จดหมายเหตุฟอร์บัง โกลด เดอ ฟอร์แบ็ง (แต่ง)
หม่อมเจ้าดำรัสดำรง เทวกุล (แปล)

81 จดหมายเหตุ เรื่อง การจลาจลเมื่อปลาย
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
หลวงจินดาสหกิจ (ลม้าย ธนะศิริ) (แปล)

82[1] พระราชพงศาวดารกรุงสยามจากต้น
ฉบับของบริติชมิวเซียมกรุงลอนดอน
1. ^  ยังไม่พ้นกำหนด 50 ปีนับแต่พิมพ์ครั้งแรก (พ.ศ. 2537) ดู วิกิซอร์ซ:นโยบายลิขสิทธิ์