ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 19

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 19 มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 หอพระสมุดวชิรญาณ (ผู้รวบรวม). (2463). ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 19. พระนคร: โรงพิมพ์ไทย. (พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าจอมมารดาโหมดในรัชกาลที่ 4 เมื่อปีวอก พ.ศ. 2463).
2 ________. (2463). ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 19. (พิมพ์ครั้งที่ 2). พระนคร: โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ. [พระประเทศสวามิภักดิ์ (ดาลูศ ลุศนันทน์) พิมพ์ในการกุศลเมื่อปีวอก พ.ศ. 2463].