ผู้สร้างสรรค์:สิน เฉลิมเผ่า

สิน เฉลิมเผ่า
(พ.ศ. 2447–2506)
เกิดวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2447 เสียชีวิตวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 เป็นข้าราชการชาวไทย ปฏิบัติราชการที่หอพระสมุดวชิรญาณ และที่กรมศิลปากร[1]

งาน แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

  1. พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 5 สุภาษิตอิศรญาณ และศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์. (2507). กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพรองอำมาตย์โท สิน เฉลิมเผ่า ณ เมรุวัดมหาพฤฒาราม วันที่ 3 พฤษาภาคม พ.ศ. 2507).
 

งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก