ตราของราชบัณฑิตยสถาน
ตราของราชบัณฑิตยสถาน
ประชุมศิลาจารึก
ภาคที่ ๑
ที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพ
เจ้าพระยามุขมนตรี
(อวบ เปาโรหิตย์)

ตราของราชบัณฑิตยสถาน
ตราของราชบัณฑิตยสถาน
แผนกตรวจรักษาของโบราณ
ประชุมจารึกสยาม
ภาคที่ ๑
จารึกกรุงสุโขทัย

ที่ระลึก
ในการพระราชทานเพลิงศพ
เจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์)
ณสุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส
วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๗

พิมพ์ที่โรงพิมพ์พระจันทร์ ท่าพระจันทร์
จังหวัดพระนคร

สารบัญ
โดย หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ)

ตราของโรงพิมพ์พระจันทร์
ตราของโรงพิมพ์พระจันทร์
๒๓/๓/๗๗
นายกิม หงศ์ลดารมภ์ ผู้จัดการพิมพ์โฆษณา

บรรณานุกรม แก้ไข

  • แผนกตรวจรักษาของโบราณ. (2477). ประชุมจารึกสยาม ภาคที่ 1. (พิมพ์ครั้งที่ 2). พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์. [ที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพเจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์) ณสุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2477].
 

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก