ผู้สร้างสรรค์:หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล

พูนพิศมัย ดิศกุล, หม่อมเจ้า
(พ.ศ. 2438–2533)
พระธิดาของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับหม่อมเฉื่อย

งาน แก้ไข