{{หัวเรื่องงานแปล
 | title   = [[/นัคครคุรุประเทษ|นัคครคุรุประเทษ]]
 | author   = คอร์นีเลีย แมคกิลวารี
 | ภาษา = nod
 | translator = 
 | section  = บท ๑ ว่าด้วยแผ่นดีนโลก
 | previous  = 
 | next    = [[/บท ๒|บท ๒ ว่าด้วยฅนมนุสส์]]
 | year    = |เขียนทับปี = ค.ศ. 1896
 | notes   = 
}}

ᩉ᩠ᨶ᩠ᨦᩢᩈᩨ ᨶᨣ᩠ᨣᩁᨣᩩᩁᩩᨷᩕᨴᩮ᩠ᩇ

ᨷ᩠ᨴᩫ ᪁

᪥ ᩉ᩠ᨶ᩠ᨦᩢᩈᩨ​ᨶᩦ᩶​ᨧ᩠ᨠᩢ​ᩈᩬᩁ᩼​ᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶​ᨹᩯ᩠ᨶ᩵ᨯ᩠ᨶᩦ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᩓ​ᨡᨶ᩠ᨷᩫ​ᨵᩣᩴᨶ᩠ᨿᨾ᩼​ᩓ​ᩈᩣᩈ᩠ᨶᩣ ᩓ​ᨠᩣ᩠ᨶ​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨾᨶᩩᩔᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶ ᩋ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨦᩧ᩵​ᩁᨠ᩠ᨡᨶ​ᩁᩪᨷ᩼​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨾ᩠ᨶᩫ​ᨷᩕ᩠ᨿᨷ᩼​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᨯ᩠ᨦᩢ᩵​ᩉ᩠ᨶ᩠ᩅ᩠ᨿ᩵​ᩈᩫ᩶ᨾ᩠ᨾᩋᩰ ᩁᩮᩢᩣ​ᨣᩴ᩵ᨷᩴ᩵​ᩉ᩠ᨶᩢ​ᩅ᩵ᩣ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨾ᩠ᨶᩫ​ᨻᩕᩰᩬᩡ​ᩅ᩵ᩣ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩉ᩠ᨶ᩠ᩅ᩠ᨿ᩵​ᩋ᩠ᨶᩢ᩶​ᩉᩱ᩠ᨿ᩵​ᩓ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᩁᩮᩢᩣ​ᨣᩴ᩵​ᩉ᩠ᨶᩬ᩠ᨿ᩶​ ᨻᩕᩰᩬᩡ​ᩉᩮ᩠ᨲᩩ​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᨶᩦ᩶​ᩁᩮᩢᩣ​ᨯᩱ᩶​ᩉ᩠ᨶᩢ​ᨲᩯ᩵​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼​ᩉ᩠ᨶᩬ᩠ᨿ᩶​ᨴᩦ᩵​ᩈᩩᨯ᩼ ᨷᩕ᩠ᨿᨷ᩼​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᨯ᩠ᨦᩢ᩵​ᨾ᩠ᨯᩫᨯᩯ᩠ᨦᨶᩬ᩠ᨿ᩶​ᨴᩦ᩵​ᨲ᩠ᨯᩥ​ᩀᩪ᩵​ᨠ᩠ᨷᩢ​ᩈᩫ᩶ᨾ᩠ᨾᩋᩰ​ᨲᩯ᩵ᩅ᩵ᩣ​ᨾ᩠ᨯᩫ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩉ᩠ᨶᩢ​ᨲᩯ᩵​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ​ᩉ᩠ᨶᩬ᩠ᨿ᩶​ᨴᩦ᩵​ᩈᩩᨯ᩼ ᩓ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ​ᨴᩦ᩵​ᨾ᩠ᨶᩢ​ᩉ᩠ᨶᩢ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨣᩴ᩵​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᨯᩪ​ᨷᩴ᩵​ᨾ᩠ᨶᩫ​ᩓหนังสือนัคครคุรุประเทษ

บท ๑
๏ หนังสือนี้จักสอนด้วยแผ่นดีนโลกแลขนบธำเนียมแลสาสนาแลกานแห่งฅนมนุสสโลกนี้ อันนื่งรักขนรูปแห่งโลกนี้มนเปรียบเหมือนดั่งหน่วยส้มมะโอ เราค็บ่หันว่าโลกนี้มนเพราะว่าโลกนี้เปนหน่วยอั้นไหย่ แลตัวเราค็หน้อย เพราะเหตุเชื้อนี้ เราได้หันแต่ส่วนหน้อยที่สุด เปรียบเหมือนดั่งมดแดงน้อยที่ติดอยู่กับส้มมะโอ แต่ว่ามดนั้นหันแต่ส่วนหน้อยที่สุด แลส่วนที่มดหันนี้ค็เหมือนดูบ่มนแล
ᩅ᩵ᩣᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶​ᩁᨠ᩠ᨡᨶ​ᩁᩪᨷ᩼​ᩃ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨹᩯ᩠ᨶ᩵ᨯ᩠ᨶᩦ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶

᪥ ᨴᩦ᩵​ᨶᩦ᩶​ᨧ᩠ᨠᩢ​ᩈᩣᩴ᩵ᨯᩯ᩠ᨦ​ᩉᩨ᩶​ᩁᩪ᩶ᨧᩯ᩠ᨦ᩶ ᨲᩯ᩵​ᨯᩮ᩠ᨾᩥ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴ᩠ᩃᩢᩣ᩠ᨿ​ᨷᩴ᩵​ᩁᩪ᩶​ᩅ᩵ᩣ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨾ᩠ᨶᩫ ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᨣᩕ᩠ᩇᩥᩈᨠᩕᩣ᩠ᨩ​ᨯᩱ᩶ ᪁᪅᪁᪉ ᨸ᩠ᩃᩦ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩣ ᨿ᩠ᨦᩢ​ᨾᩦ​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨹᩪ᩶​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨩᩨ᩵​ᨴ᩵ᩣ᩠ᨶ​ᩅ᩵ᩣ​ᨼᩮᩬᩥᨯᩦᨶ᩠ᨶᩢᨾᩮᨩᩮᩃ᩠ᨶᩢ​ᨯᩱ᩶​ᨡᩦ᩵​ᩈᨻᩮ᩠ᩃᩢᩣᨷᩱ​ᨻᩱ​ᩅ᩠ᨿᩁ᩼​ᩁᩬᨷ᩼​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᩅᩮᩁᩣ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩣ​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴᩦ᩵​ᨯᩱ᩶​ᩁ᩠ᨿᩁ᩼​ᩁᩪ᩶​ᨣᩴ᩵ᨷᩴ᩵​ᨾᩦ​ᨣᩣᩴ​ᩈ᩠ᨦᩫᩈᩱ​ᨶᩱ​ᨡᩬᩴ᩶ᨶᩦ᩶ ᨳ᩵ᩣᩅ᩵ᩣ​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨧ᩠ᨠᩢ​ᩃᩩᨠ᩼​ᨲᩯ᩵​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼ᨶᩦ᩶​ᨻᩱ​ᨶᩱ​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼​ᩈᩮ᩠ᨾᩬᩥ​ᨾᩮ᩠ᨶᩥᨾᩣ​ᨣᩴᨧ᩠ᨠᩢ​ᨻ᩠ᨠᩥ​ᨾᩣ​ᩁᩬᨯ᩼​ᨴᩦ᩵​ᨠᩮᩢ᩵ᩣ​ᩓ ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨯᩱ᩶​ᩅ᩠ᨯᩢᩅᩣ​ᩅᩱ᩠᩶ᨿ​ᩓ᩠ᩅ​ᨴᩣ᩠ᨦ​ᩋᩬ᩶ᨾ᩼ ᨾᩦ​ᩈ᩠ᨠᩢ​ᩈᩬᨦ᩼ᩉ᩠ᨾᩨ᩵ᩁ᩼ᩉ᩶ᩣᨻ᩠ᨶᩢ​ᨾᩱ᩠ᩃ᩵​ᨣᩨ​ᩈᩬᨦ᩼ᨻ᩠ᨶᩢᩉ᩶ᩣᩁᩬ᩠ᨿ᩶ᩈ᩠ᨷᩥᩈᩣ᩠ᨾ​ᨿᩰᨩ᩠ᨶᩡ ᨳ᩵ᩣ​ᨧ᩠ᨠᩢ​ᩅ᩠ᨯᩢ​ᨲ᩠ᨯᩢ​ᨪᩨ᩵​ᨣᩴ᩵ᨾᩦ​ᩈ᩠ᨠᩢ​ᨸᩯ᩠ᨯᨻ᩠ᨶᩢ​ᨾᩱ᩠ᩃ᩵​ᨣᩨ​ᨸᩯ᩠ᨯᩁᩬ᩠ᨿ᩶ᩈ᩠ᨷᩥ​ᨿᩰᨩ᩠ᨶᩡ​ᩓว่าด้วยรักขนรูปล่างแห่งแผ่นดีนโลกนี้

๏ ที่นี้จักส่ำแดงหื้อรู้แจ้ง แต่เดิมนั้นฅนทังหลายบ่รู้ว่าโลกนี้มน ตั้งแต่คริษสักราชได้ ๑๕๑๙ ปลีนั้นมา ยังมีฅนผู้นื่งชื่อท่านว่า เฟอดีนันเมเชลัน[1]ได้ขี่สะเพลาไบไพเวียนรอบโลก ตั้งแต่เวรานั้นมาฅนที่ได้เรียนรู้ค็บ่มีคำสงไสไนข้อนี้ ถ่าว่าฅนจักลุกแต่เมืองนี้ไพไนทิตตวันออกเสมอเมินมาค็จักพิก มารอดที่เก่า แล โลกนี้ฅนได้วัดวาไว้ยแล้วทางอ้อมมีสักสองหมื่นห้าพันไม่ล คือ สองพันห้าร้อยสิบสามโยชนะ ถ่าจักวัดลัดซื่อค็มีสักแปดพันไม่ล คือแปดร้อยสิบโยชนะแล

ᩅ᩵ᩣᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶​ᨹᩯ᩠ᨶ᩵ᨯ᩠ᨶᩦ​ᩃᩰ᩠ᨾᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨹ᩠ᨯᩢ​ᩉ᩠ᨾᩪᩁ᩼

᪥ ᩋ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨦᩧ᩵​ᩁᩮᩢᩣᨴ᩠ᩃᩢᩣ᩠ᨿ​ᨹᩪ᩶​ᩀᩪ᩵​ᨴᩦ᩵​ᨹᩯ᩠ᨶ᩵ᨯ᩠ᨶᩦᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨹᩬᩴ᩵​ᨯᩪ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴᩥ᩠ᨲ​ᩓ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᨧᨶ᩠ᨴ᩼​ᩓ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᨯᩣ᩠ᩅᨯᩣᩁᩣ​ᨴ᩠ᩃᩢᩣ᩠ᨿ ᩁᩮᩢᩣ​ᩉ᩠ᨶᩢ​ᨯᩪ​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᨯ᩠ᨦᩢ᩵​ᨴ᩠ᨿᩅ᩼​ᨡ᩶ᩣ᩠ᨾ​ᨼ᩶ᩣ​ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼​ᨻᩱ​ᨳᩮ᩠ᨦᩥ​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᨠᩫ ᨲᩯ᩵ᩅ᩵ᩣ​ᨾ᩠ᨶᩢ​ᨷᩴ᩵​ᨴ᩠ᨿᩅ᩼​ᨴᩯ᩶ ᩁᩮᩢᩣ​ᩉ᩠ᨶᩢ​ᨯᩪ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨻᩕᩰᩬᩡᩅ᩵ᩣ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨹ᩠ᨯᩢ​ᩀᩪ᩵​ᩈᩮ᩠ᨾᩬᩥ ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨤ᩠ᨶᩨ​ᨯᩮᩬᩥᩁ᩼​ᨧᩯ᩠ᨦ᩶ ᨳ᩵ᩣᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᨺ᩶ᩣ​ᩃᩬ᩠ᨿ​ᨡ᩶ᩣ᩠ᨾ​ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᨧᨶ᩠ᨴ᩼ ᨯ᩠ᩅᨦᨧᨶ᩠ᨴ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩁᩮᩢᩣ​ᨹᩬᩴ᩵ᩉ᩠ᨶᩢ​ᨯᩪ​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᩃᩯ᩠ᨶ᩵​ᨻᩱ​ᩅᩮ᩠ᨿᩥ​ᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶​ᨴᩦ᩵ᨴᩯ᩶​ᨺ᩶ᩣ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩃᩬ᩠ᨿ​ᨡ᩶ᩣ᩠ᨾ​ᨷᩴ᩵ᨯᩣ᩠ᨿ ᨯ᩠ᩅᨦᨧᨶ᩠ᨴ᩼​ᨷᩴ᩵​ᨴ᩠ᨿᩅ᩼​ᩓ ᩋ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨹ᩠ᨯᩢ​ᩉ᩠ᨾᩪᩁ᩼​ᨻᩱ​ᨤᩱ᩠ᩅ᩵​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᨠᩫ​ᨻᩱ​ᨳᩮ᩠ᨦᩥ​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼​ᨶᩱ ᪂᪄ ᨾᩰ᩠ᨦᩫ​ᨸᩣ᩠ᨿ​ᨣᩨ​ᩅ᩠ᨶᩢ​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨠ᩠ᨷᩢ​ᨤ᩠ᨶᩨ​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵ ᨳ᩵ᩣᩅ᩵ᩣ​ᨣᩕᩱ᩵ᩁᩪ᩶​ᨶᩯ᩵​ᩅ᩵ᩣ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨹ᩠ᨯᩢ​ᩉ᩠ᨾᩪᩁ᩼​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᨯᩱ ᩉᩨ᩶​ᩐᩣ​ᨾᩱ᩶​ᨴᩯ᩠ᨦᨡ᩠ᩅᩢ᩶ᩁ᩼​ᩈᩫ᩶ᨾ᩠ᨾᩋᩰ​ᩉᩨ᩶​ᨹ᩠ᨯᩫ​ᩓ᩠ᩅ​ᨹ᩠ᨯᩢ​ᩈᩫ᩶ᨾ᩠ᨾᩋᩰ​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᩃᩪᨠ᩼​ᨹ᩠ᨯᩢ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩓ ᩉᩨ᩶​ᨡᩮᩢ᩶ᩣᨧᩱ​ᩅ᩵ᩣ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨹ᩠ᨯᩢ​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᩈᩫ᩶ᨾ᩠ᨾᩋᩰ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᨲᩯ᩵ᩅ᩵ᩣ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨧ᩠ᨠᩢ​ᨾᩦ​ᨾᩱ᩶​ᨴᩯ᩠ᨦ​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᩁᩮᩢᩣ​ᨴᩯ᩠ᨦ​ᩈᩫ᩶ᨾ᩠ᨾᩋᩰ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨣᩴ᩵ᨷᩴ᩵​ᨾᩦ ᨻᩬᩴ​ᩐᩣ​ᨾᩣ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨣᩣᩴ​ᨷᩕ᩠ᨿᨷ᩼​ᨷᩴ᩵ᨯᩣ᩠ᨿ ᨾᩱ᩶​ᨴᩦ᩵​ᩁᩮᩢᩣ​ᨷᩕ᩠ᨿᨷ᩼​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᨹ᩠ᨯᩫ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᨴᩦ᩵​ᩁᩮᩢᩣ​ᨯᩱ᩶​ᨴᩯ᩠ᨦ​ᩈᩫ᩶ᨾ᩠ᨾᩋᩰ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩦ​ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩣ​ᩋᩯ᩠ᨠᨪ᩠ᩇᩥ​ᨣᩨ​ᨯᩪᨾ᩼ᩃᩰ᩠ᨠᩫ ᩈᩬᨦ᩼​ᨴᩦ᩵​ᨣᩨ​ᨴᩦ᩵​ᨾᩱ᩶​ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨧ᩠ᨠᩢ​ᨹ᩠ᨯᩫ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨳ᩵ᩣᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᨴᩯ᩶​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩦ​ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩣ​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵​ᨣᩨ​ᨸᩣ᩠ᨿ​ᨯᩪᨾ᩼ᩃᩰ᩠ᨠᩫ ᨴᩦ᩵​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩣ​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼ ᨴᩦ᩵​ᨲᩱ᩶​ᨾᩦ ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩣ​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᨲᩱ᩶ ᨻᩕᩰᩬᩡᩅ᩵ᩣ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨹ᩠ᨯᩢ​ᩁᩮᩢᩣ​ᨧ᩠ᨦᩨ᩵​ᨾᩦ​ᩅᩮᩁᩣ​ᨧᩯ᩠ᨦ᩶​ᩓ​ᩅᩮᩃᩣᨾ᩠ᨯᩨ ᨺ᩵ᩣ᩠ᨿ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩮ᩠ᨶ᩵​ᨻᩱ​ᩉᩣ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼ᩅ᩠ᨶᩢ ᨺ᩵ᩣ᩠ᨿ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩮ᩠ᨶ᩵​ᩉ᩠ᨶᩦ​ᨻᩱᨧᩣ᩠ᨠ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼ᨤ᩠ᨶᩨ ᨻᩕᩰᩬᩡ​ᩉᩮ᩠ᨲᩩ​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᨶᩱ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩇ​ᨶᩦ᩶​ᨯᩱ᩶​ᩁ᩠ᨷᩢ​ᩁᩔ᩠ᨾᩦ​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᩈᩬ᩵ᨦ᩼ᨧᩯ᩠ᨦ᩶ ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᨺ᩵ᩣ᩠ᨿ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨴ᩠ᨯᩢ​ᩁᩮᩢᩣ​ᩀᩪ᩵​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨣᩴ᩵ᨷᩴ᩵​ᨯᩱ᩶​ᩁ᩠ᨷᩢ​ᩁᩔ᩠ᨾᩦ​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᩓ ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨹ᩠ᨯᩢ​ᩉ᩠ᨾᩪᩁ᩼​ᨻᩱ​ᨳᩯ᩠ᨾ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩇ​ᨶᩦ᩶​ᨧ᩠ᨠᩢ​ᨷᩮ᩠ᨶ᩵​ᩉ᩠ᨶᩦ​ᨻᩱ​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩇ​ᨺ᩵ᩣ᩠ᨿ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨴ᩠ᨯᩢ​ᩁᩮᩢᩣ​ᩀᩪ᩵​ᨣᩴ᩵ᨧ᩠ᨠᩢ​ᨷᩮ᩠ᨶ᩵​ᨻᩱ​ᩉᩣ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ ᩓ​ᨴᩦ᩵​ᩁᩮᩢᩣ​ᩀᩪ᩵​ᨧ᩠ᨠᩢ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼ᨤ᩠ᨶᩨ​ᨴᩦ᩵​ᨡᩮᩢᩣ​ᩀᩪ᩵​ᨧ᩠ᨠᩢ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋᩅ᩠ᨶᩢว่าด้วยแผ่นดีนโลกนี้ผัดหมูน

๏ อันนื่งเราทังหลายผู้อยู่ที่แผ่นดีนโลกนี้ผ่อดูดวงอาทิตแลดวงจันท์แลดวงดาวดาราทังหลาย เราหันดูเหมือนดั่งเทียวข้ามฟ้าตั้งแต่ทิตตวันออกไพเถิงทิตตวันตกแต่ว่ามันบ่เทียวแท้ เราหันดูเปนเหมือนเชื้อนั้นเพราะว่าโลกนี้ผัดอยู่เสมอ เหมือนเมื่อฅืนเดือนแจ้งถ่าว่ามีฝ้าลอยข้ามหน้าดวงจันท์ ดวงจัทน์นั้นเราผ่อหันดูเหมือนแล่นไพเวย ด้วยที่แท้ฝ้านั้นลอยข้ามบ่ดาย ดวงจันท์บ่เทียวแล อันนื่งโลกนี้ผัดหมูนไพไคว่เทื่อนื่งตั้งแต่ทิตตวันตกไพเถิงทิตตวันออกไน ๒๔ โมงปายคือวันนื่งกับฅืนนื่ง ถ่าว่าไคร่รู้แน่ว่าโลกนี้ผัดหมูนเชื้อไดหื้อเอาไม้แทงขวั้นส้มมะโอหื้อผดแล้วผัดส้มมะโอเหมือนหลุกผัดนั้นแล หื้อเข้าไจว่าโลกนี้ผัดเหมือนส้มมะโอนั้น แต่ว่าโลกนี้จักมีไม้แทงเหมือนเราแทงส้มมะโอนั้นค็บ่มี พอเอามาเปนคำเปรียบบ่ดาย ไม้ที่เราเปรียบว่ามีผดโลกนี้เหมือนที่เราได้แทงส้มมะโอนั้นมีชื่อว่าแอกซิษคือดูมโลก สองที่คือที่ไม้หล้างจักผดนั้น ถ่าว่ามีแท้นั้นมีชื่อว่าโภ่ล คือปายดูมโลก ที่เหนือชื่อว่าโภ่ลเหนือ ที่ไต้มีชื่อว่าโภ่ลไต้ เพราะว่าโลกนี้ผัดเราจี่งมีเวราแจ้งแลเวรามืด ฝ่ายโลกที่เบ่นไพหาดวงอาทิตนั้นเปนเมื่อวัน ฝ่ายโลกที่เบ่นหนีไพจากดวงอาทิตนั้นเปนเมื่อฅืน เพราะเหตุเชื้อนั้นฅนที่อยู่ไนประเทษนี้ได้รับรัสสมีแห่งดวงอาทิตส่องแจ้ง ฅนที่อยู่ฝ่ายโลกทัดเราอยู่นั้นค็บ่ได้รับรัสสมีแห่งดวงอาทิตแล เมื่อโลกนี้ผัดหมูนไพแถม ประเทษนี้จักเบ่นหนีไพจากดวงอาทิต ประเทษฝ่ายโลกทัดเราอยู่ค็จักเบ่นไพหาดวงอาทิตแล ที่เราอยู่จักเปนเมื่อฅืน ที่เขาอยู่จักเปนเมื่อวัน[2]

ᩅ᩵ᩣᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶​ᨹᩯ᩠ᨶ᩵ᨯ᩠ᨶᩦ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᩅ᩠ᨿᩁ᩼​ᩁᩬᨷ᩼​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ

᪥ ᩋ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨿ᩠ᨦᩢ​ᨹ᩠ᨯᩢ​ᩀᩪ᩵​ᨴᩩᨠ᩼ᩅ᩠ᨶᩢ​ᨣᩴ᩵​ᩅ᩠ᨿᩁ᩼ᩁᩬᨷ᩼​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨤᩱ᩠ᩅ᩵​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨶᩱ ᪃᪆᪅ ᩅ᩠ᨶᩢ​ᨸᩣ᩠ᨿ ᪆ ᨾᩰ᩠ᨦᩫ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨸ᩠ᩃᩦ​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵ ᨴᩣ᩠ᨦ​ᨴᩦ᩵​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨴ᩠ᨿᩅ᩼​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨾ᩠ᨶᩢ​ᩅ᩠ᨿᩁ᩼ᩁᩬᨷ᩼​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨴᩩᨠ᩼ᨸ᩠ᩃᩦ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩁᩮᩢᩣ​ᩈᩱ᩵​ᨩ᩠ᩅᩥ᩵ᩣ​ᩋᩬᩴᨷ᩠ᨯᩥ​ᨣᩨ​ᨾᨣ᩠ᨣᩣ​ᩅᩥᨳᩦ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᨶᩱ​ᨯᩮᩬᩥᩁ᩼​ᨯᩱ​ᨣᩴ᩵ᨯᩦ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᩀᩪ᩵​ᨠᩱ​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨠᩮᩢ᩶ᩣᨠᩰ᩠ᨭᩫ​ᩈᩣ᩠ᨾᩃ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨾᩱ᩠ᩃ᩵​ᨣᩨ​ᨠᩮᩢ᩶ᩣᩃ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᩈᩦ᩵ᩈᩯ᩠ᨶ​ᩉ᩠ᨾᩨ᩵ᩁ᩼​ᨧᩮ᩠ᨯᩡᨻ᩠ᨶᩢ​ᨧᩮ᩠ᨯᩢᩁᩬ᩠ᨿ᩶​ᨪᩣ᩠ᩅᩈᩬᨦ᩼​ᨿᩰᨩ᩠ᨶᩡว่าด้วยแผ่นดีนโลกนี้เวียนรอบดวงอาทิต

๏ อันนื่งโลกนี้เมื่อยังผัดอยู่ทุกวันค็เวียนรอบดวงอาทิตไคว่เทื่อนื่งไน ๓๖๕ วันปาย ๖ โมง เปนปลีนื่ง ทางที่โลกเทียวเมื่อมันเวียนรอบดวงอาทิตทุกปลีนั้นเราไส่ชื่อว่าออบิดคือมัคคาวิถีโลกนั้น ไนเดือนไดค็ดีโลกนี้อยู่ไกจากดวงอาทิตเก้าโกฏสามล้านไม่ลคือเก้าล้านสี่แสนหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยซาวสองโยชนะ

ᩅ᩵ᩣᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶​ᩃᩯᨴᩥᨵᩪᨯ᩼

ᩋ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨿ᩠ᨦᩢ​ᨹ᩠ᨦᩫ᩶​ᨠ᩵ᩣᩴᩃ᩠ᨦᩢ​ᩅ᩠ᨿᩁ᩼​ᩁᩬᨷ᩼​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨣᩴ᩵​ᩉ᩠ᨦ᩠ᨿ᩵ᨦ᩼​ᩀᩪ᩵​ᩈᩮ᩠ᨾᩬᩥ ᨻᩕᩰᩬᩡ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᩉ᩠ᨦ᩠ᨿ᩵ᨦ᩼​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨿ᩠ᨦᩢ​ᩅ᩠ᨿᩁ᩼​ᩁᩬᨷ᩼​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᩁᩮᩢᩣ​ᨹᩬᩴ᩵​ᨲᩣᩅ᩠ᨶᩢ​ᨯᩪ​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᨲ᩠ᨠᩫ​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨯᩪ​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᨲ᩠ᨠᩫ​ᨲᩱ᩶ ᩉᩨ᩶​ᨡᩮᩢ᩶ᩣᨧᩱ​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᩈᩮ᩠ᨶ᩶ᨽᨴ᩠ᨯᩢ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ​ᩅᩱ᩠ᨿ᩶​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᨴᩦ᩵​ᨣᩨ​ᨴ᩠ᨲᩥᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨴ᩠ᨲᩥᨲᩱ᩶​ᩓ​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᨠᩫ​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼ ᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨽᨴ᩠ᨯᩢ​ᨶᩦ᩶​ᨻᩬᩴ​ᩐᩣ​ᨾᩣ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨣᩣᩴ​ᨷᩕ᩠ᨿᨷ᩼​ᩉᩨ᩶​ᨯᩱ᩶​ᨡᩮᩢ᩶ᩣᨧᩱ​ᨻᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨧ᩠ᨠᩢ​ᨯᩱ᩶​ᩁᩪ᩶​ᨴᩦ᩵​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼ ᨾᩦ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩈᩬᨦ᩼ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨣᩨ​ᩅ᩠ᨦᩫᩉᩱ᩠ᨿ᩵​ᩅ᩠ᨦᩫᩉ᩠ᨶᩬ᩠ᨿ᩶ ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩉᩱ᩠ᨿ᩵​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩯ᩠ᨦ᩵​ᩃᩰ᩠ᨠᩫᨶᩦ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩈᩬᨦ᩼ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼​ᨴᩮᩢ᩵ᩣᨠ᩠ᨶᩢ ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩉ᩠ᨶᩬ᩠ᨿ᩶​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩯ᩠ᨦ᩵​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ​ᨷᩴ᩵​ᨴᩮᩢ᩵ᩣᨠ᩠ᨶᩢ ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩅᩯ᩠ᨯᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨳᩮ᩠ᨦᩥ​ᨲᩱ᩶​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩉᩱ᩠ᨿ᩵​ᨴ᩠ᨦᩢᨾ᩠ᩅᩁ᩼​ᩓ​ᨾᩦ​ᨩ᩠ᩅᩨ᩵ᩣ​ᨾᩮᩁᩦᨯ᩠ᨿᩁ᩼ ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩅᩯ᩠ᨯᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼​ᨳᩮ᩠ᨦᩥ​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᨠᩫ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩦ​ᨩ᩠ᩅᩨ᩵ᩣ​ᨽᩯᩁᩮᩃᩮ᩠ᩃ ᩓ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩉ᩠ᨾᩪ᩵​ᨶᩦ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩉ᩠ᨶᩬ᩠ᨿ᩶​ᨴ᩠ᨦᩢᨾ᩠ᩅᩁ᩼ ᩅᩮ᩠ᨶ᩶ᨲᩯ᩵​ᩅ᩠ᨦᩫᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨩ᩠ᩅᩨ᩵ᩣ​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩯ᩠ᨦ᩵​ᨠᩮ᩠ᨦᩥ᩵​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨣᩨ​ᨴᩣ᩠ᨦ​ᩃᩩᨠ᩼ᨲᩯ᩵​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨻᩱ​ᨳᩮ᩠ᨦᩥ​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᨲᩱ᩶ ᨴᩦ᩵​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨯᩱ​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᨯᩱ​ᨶ᩠ᨷᩢ​ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ​ᨡ᩠ᨶᩨ᩶ᨻᩱ​ᨴ᩠ᨦᩢᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨣᩴ᩵ᨾᩦ​ᩃ᩠ᨦᩫᨻᩱ​ᨴ᩠ᨦᩢᨲᩱ᩶​ᨣᩴ᩵ᨾᩦ ᩁᩮᩢᩣ​ᩁᩬ᩶ᨦ᩼​ᨩ᩠ᩅᩥ᩵ᩣ​ᩃᩯᨴᩥᨵᩪᨯ᩼​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶᨯᩱ​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᨯᩱ​ᩀᩪ᩵​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩁᩮᩢᩣ​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᨶᩱ​ᩃᩯᨴᩥᨵᩪᨯ᩼​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᩓ ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨯᩱ​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᨯᩱ​ᩀᩪ᩵​ᨲᩱ᩶​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩁᩮᩢᩣ​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᨶᩱ​ᩃᩯ ᨴᩥᨵᩪᨯ᩼​ᨲᩱ᩶ ᨴᩦ᩵​ᩉᩱ᩠ᨶ​ᩀᩪ᩵​ᨠᩱ​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ​ᨣᩦ᩵​ᨯᩦᨣᩕᩦ​ᩁᩮᩢᩣ​ᩅ᩵ᩣ​ᨴᩦ᩵​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩀᩪ᩵​ᨶᩱ​ᨯᩦᨣᩕᩦ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᨩ᩠ᨿᨦ᩼ᩉᩱ᩠ᨾ᩵​ᨶᩦ᩶​ᩀᩪ᩵​ᩈ᩠ᨷᩥᨠᩮᩢ᩶ᩣ​ᨯᩦᨣᩕᩦ​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ ᩁᩮᩢᩣ​ᩅ᩵ᩣ​ᩅ᩠ᨿᨦ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩀᩪ᩵​ᩃᩯᨴᩥᨵᩪᨯ᩼​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᩈ᩠ᨷᩥᨠᩮᩢ᩶ᩣ​ᨯᩦᨣᩕᩦ ᩉᩨ᩶​ᩁᩮᩢᩣ​ᨣᩨ᩠ᨯ​ᨶᩱ​ᨧᩱ​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ ᪂᪃ ᨯᩦᨣᩕᩦ​ᨠᩮ᩠ᨦᩥ᩵​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩦ​ᨩᩨ᩵ᩅ᩵ᩣ​ᨲᩕ᩠ᨷᩢᨻ᩠ᨠᩥᨤᩯ᩠ᨶᨪᩮᩬᩥ ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨲᩕ᩠ᨷᩢᨻ᩠ᨠᩥᨤᩯ᩠ᨶᨪᩮᩬᩥ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨷᩴ᩵​ᩈᩬ᩵ᨦ᩼​ᨴ᩠ᨯᩢ​ᨷ᩠ᨶᩫ​ᩉ᩠ᩅᩫ​ᩈ᩠ᨠᩢ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼ ᨯᩱ᩶​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ ᪂᪃ ᨯᩦᨣᩕᩦ​ᨠᩮ᩠ᨦᩥ᩵​ᨾᩦ​ᨳᩯ᩠ᨾ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨩᩨ᩵ᩅ᩵ᩣ​ᨲᩕ᩠ᨷᩢᨻ᩠ᨠᩥ​ᨤᩯ᩠ᨷᨻᩕᩦᨤᩬᩁ᩼ ᨲᩱ᩶​ᨲᩕ᩠ᨷᩢᨻ᩠ᨠᩥ​ᨤᩯ᩠ᨷᨻᩕᩦᨤᩬᩁ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨷᩴ᩵​ᩈᩬ᩵ᨦ​ᨴ᩠ᨯᩢ​ᨷ᩠ᨶᩫ​ᩉ᩠ᩅᩫ​ᩈ᩠ᨠᩢ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼ ᨯᩱ᩶​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨻᩱ ᪂᪃ ᨯᩦᨣᩕᩦ​ᨠᩮ᩠ᨦᩥ᩵​ᨾᩦ​ᨳᩯ᩠ᨾ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩣ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩋᩣ᩠ᨠᨴ᩠ᨠᩥ ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᨲᩱ᩶ ᪂᪃ ᨯᩦᨣᩕᩦᨠᩮ᩠ᨦᩥ᩵​ᨾᩦ​ᨳᩯ᩠ᨾ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩣ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩋᩯ᩠ᨶᩋᩣ᩠ᨠᨴ᩠ᨠᩥ ᩋ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᩈᩬ᩵ᨦ᩼​ᨴ᩠ᨯᩢ​ᨷ᩠ᨶᩫ​ᩉ᩠ᩅᩫ​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᨴ᩠ᨯᩢ​ᨲᩕ᩠ᨷᩢᨻ᩠ᨠᩥ​ᨤᩯ᩠ᨷᨻᩕᩦᨤᩬᩁ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᩁᩔ᩠ᨾᩦ​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨣᩴ᩵ᨷᩴ᩵​ᩈᩬ᩵ᨦ᩼​ᩃ᩶ᩣᩴ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩋᩣ᩠ᨠᨴ᩠ᨠᩥ ᨠᩬ᩵ᩁ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩈᩣ᩠ᨾᨯᩮᩬᩥᩁ᩼​ᩃᩪᩁ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩈᩣ᩠ᨾᨯᩮᩬᩥᩁ᩼​ᨣᩴ᩵​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩋ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾ᩠ᨯᩨ​ᩀᩪ᩵​ᨴᩦ᩵​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᨶᩱ​ᨶᩣᩁᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩉ᩠ᨠᩫ​ᨯᩮᩬᩥᩁ᩼​ᨴᩦ᩵​ᩁᩔ᩠ᨾᩦ​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨷᩴ᩵​ᩈᩬ᩵ᨦ᩼​ᩃ᩶ᩣᩴ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩋᩣ᩠ᨠᨴ᩠ᨠᩥ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᩁᩔ᩠ᨾᩦ​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨣᩴ᩵​ᩈᩬ᩵ᨦ᩼​ᩃ᩶ᩣᩴ​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᨲᩱ᩶​ᨻᩱ​ᨯᩱ᩶ ᪂᪃ ᨯᩦᨣᩕᩦ​ᨠᩮ᩠ᨦᩥ᩵​ᩓ​ᨶᩱ​ᨶᩣᩁᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨴᩦ᩵​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵​ᨲᩱ᩶​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨣᩴ᩵ᨾᩦ​ᨧᩯ᩠ᨦ᩶​ᩀᩪ᩵​ᨲᩕᩬᨯ᩼​ᨯᩱ᩶​ᩉ᩠ᨠᩫ​ᨯᩮᩬᩥᩁ᩼ ᩅᩮᩁᩣ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᩈᩬ᩵ᨦ᩼​ᨴ᩠ᨯᩢ​ᨷ᩠ᨶᩫ​ᩉ᩠ᩅᩫ​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᨲᩕ᩠ᨷᩢᨻ᩠ᨠᩥ​ᨤᩯ᩠ᨶᨪᩮᩬᩥ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᩁᩔ᩠ᨾᩦ​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨣᩴ᩵ᨷᩴ᩵​ᩈᩬ᩵ᨦ᩼​ᩃ᩶ᩣᩴ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩋᩯ᩠ᨶᩋᩣ᩠ᨠᨴ᩠ᨠᩥ ᨶᩱ​ᩉ᩠ᨠᩫ​ᨯᩮᩬᩥᩁ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩁᩔ᩠ᨾᩦ​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨣᩴ᩵​ᩈᩬ᩵ᨦ᩼​ᩃ᩶ᩣᩴ​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨻᩱ​ᨯᩱ᩶ ᪂᪃ ᨯᩦᨣᩕᩦ​ᨠᩮ᩠ᨦᩥ᩵​ᩓ​ᨴᩦ᩵​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨣᩴ᩵ᨾᩦ​ᨧᩯ᩠ᨦ᩶​ᩀᩪ᩵​ᨲᩕᩬᨯ᩼​ᨯᩱ᩶​ᩉ᩠ᨠᩫ​ᨯᩮᩬᩥᩁ᩼​ᩓว่าด้วยแลทิธูด

อันนื่งเมื่อโลกนี้ยังผ้งก่ำลังเวียนรอบดวงอาทิตนั้นหน่วยโลกค็เหงี่ยงอยู่เสมอ เพราะโลกนี้เหงี่ยงเมื่อยังเวียนรอบดวงอาทิตหล้างเทื่อเราผ่อตาวันดูเหมือนตกเหนือหล้างเทื่อดูเหมือนตกไต้ หื้อเข้าไจว่ามีเส้นภะทัดเปนวงหมายไว้ยหลายที่คือทิตเหนือทิตไต้แลทิตตวันตกทิตตวันออก ด้วยวงภะทัดนี้พอเอามาเป็นคำเปรียบหื้อได้เข้าไจเพื่อจักได้รู้ที่บ้านที่เมือง มีวงสองอย่างคือวงไหย่วงหน้อย วงไหย่นั้นเปนที่แบ่งโลกนี้เปนสองส่วนเท่ากัน วงหน้อยนั้นเปนวงที่แบ่งโลกนี้เปนส่วนบ่เท่ากัน วงที่แวดโลกตั้งแต่เหนือเถิงได้นั้นเปนวงไหย่ทังมวนแลมีชื่อว่าเมริเดียน วงที่แวดโลกนี้ตั้งแต่ทิตตวันออกเถิงทิตตวันตกนั้นมีชื่อว่าแภเรเลล แลวงหมู่นี้เปนวงหน้อยทังมวนเว้นแต่วงนี้ชื่อว่าอีเฅวทอ อีเฅวทอนั้นเปนที่แบ่งเกิ่งโลกนี้คือทางลุกแต่โภ่ลเหนือไพเถิงโภ่ลไต้ ที่แห่งบ้านไดเมืองไดนับตั้งแต่อีเฅวทอขื้นไพทังเหนือค็มีลงไพทังไต้ค็มี เราร้องชื่อว่าแลทิธูดแห่งบ้านนั้นเมืองนั้น บ้านไดเมืองไดอยู่เหนืออีเฅวทอนั้นเราว่ามีไนแลทิธูดเหนือแล บ้านไดเมืองไดอยู่ไต้อีเฅวทอนั้นเราว่ามีไนแลทิธูดได้ ที่ไหนอยู่ไกจากอีเฅวทอคี่ดีครีเราว่าที่นั้นอยู่ไนดีครีนั้น เมืองเชียงไหม่นี้อยู่สิบเก้าดีครีเหนืออีเฅวทอ เราว่าเวียงนั้นอยู่แลทิธูดเหนือสิบเก้าดีครี หื้อเราคืดไนไจว่ามีวงนื่งเหนืออีเฅวทอ ๒๓ ดีครีเกิ่ง วงนั้นมีชื่อว่าตรับพิกแฅนเซอ เหนือตรับพิกแฅนเซอนั้นดวงอาทิตบ่ส่องทัดบนหัวสักเทื่อ ไต้อีเฅวทอ ๒๓ ดีครีเกิ่งมีแถมวงนื่งชื่อว่าตรับพิกแฅบพรีคอน ไต้ตรับพิกแฅบพริคอนนั้นดวงอาทิตบ่ส่องทัดบนหัวสักเทื่อ ไต้โภ่ลเหนือไพ ๒๓ ดีครีเกิ่งมีแถมวงนื่งชื่อว่าวงอากทิก เหนือโภ่ลไต้ ๒๓ ดีครีเกิ่งมีแถมวงนื่งชื่อว่าวงแอนอากทิก อันนื่งเมื่อดวงอาทิตส่องทัดบนหัวฅนที่อยู่ทัดตรับพิกแฅบพรีฅอนนั้นรัสสมีแห่งดวงอาทิตค็บ่ส่องล้ำวงอากทิก ก่อนนั้นสามเดือนลูนนั้นสามเดือนค็เปนอั้นมืดอยู่ที่โภ่ลเหนือนั้น ไนนาระหว่างหกเดือนที่รัสสมีแห่งดวงอาทิตบ่ส่องล้ำวงอากทิกนั้น รัสสมีแห่งดวงอาทิตค็ส่องล้ำโภ่ลไต้ไพได้ ๒๓ ดีครีเกิ่งแลในนาระหว่างนั้นที่โภ่ลไต้นั้นค็มีแจ้งอยู่ตรอดได้หกเดือน เวราเมื่อดวงอาทิตส่องทัดฅนที่อยู่ตรับพิกแฅนเซอนั้นรัสสมีแห่งดวงอาทิตค็บ่ส่องล้ำวงแอนอากทิก ก่อนนั้นสามเดือนลูนนั้นสามเดือนที่โภ่ลได้นั้นค็มีมืดอยู่ตราบได้หกเดือนแล ไนหกเดือนนั้นรัสสมีแห่งดวงอาทิตค็ส่องล้ำโภ่ลเหนือไพได้ ๒๓ ดีครีเกิ่งแลที่โภ่ลเหนือนั้นค็มีแจ้งอยู่ตรอดได้หกเดือนแล

ᩅ᩵ᩣᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶​ᩃᩬᩁ᩼ᨧᩥᨵᩪᨯ᩼

᪥ ᩋ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩁᩮᩢᩣ​ᨷᩕ᩠ᨿᨷ᩼​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᩁᩬᨷ᩼​ᨹᩯ᩠ᨦ᩵ᨯ᩠ᨶᩥ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᩓ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩕᨪᩪᨾ᩼​ᨠ᩠ᨶᩢ​ᨴᩦ᩵​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᩓ​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᨲᩱ᩶​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᨣᩴ᩵​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨩ᩠ᩅ᩠ᨿ᩵​ᩁᩮᩢᩣ​ᩉᩨ᩶​ᩁᩪ᩶​ᩅ᩵ᩣ​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᩓ​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᨴ᩠ᩃᩢᩣ᩠ᨿ​ᩀᩪ᩵​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼​ᨣᩣ​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᨠᩫ​ᩓ​ᩀᩪ᩵​ᨠᩱ​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᩁᩮᩢᩣ​ᨴᩮᩢ᩵ᩣ​ᨯᩱ ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴ᩠ᩃᩢᩣ᩠ᨿ​ᨣᩮᩥ᩠ᨿ​ᨶ᩠ᨷᩢ​ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨴᩦ᩵​ᨹ᩵ᩣ​ᩅ᩠ᨿᨦ᩼​ᨣᩕᩦᨶᩥ᩠ᨩ​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨴᩦ᩵​ᨹ᩵ᩣ​ᩅ᩠ᨿᨦ᩼​ᩅᩬᩴᨪ᩠ᨦᩦᨴ᩠ᨶᩢ​ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨴᩦ᩵​ᨹ᩵ᩣ​ᩅ᩠ᨿᨦ᩼​ᨣᩕᩨᨶ᩠ᨩᩥ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼​ᨩᩣ᩠ᩅ​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᩋᩣᨾᩮᩁᩥᨠᩣ​ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨡᩮᩢᩣ​ᨣᩴ᩵​ᨶ᩠ᨷᩢ​ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨴᩦ᩵​ᨹ᩵ᩣ​ᩅ᩠ᨿᨦ᩼​ᨣᩕᩦᨶ᩠ᨩᩥ ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨣᩴ᩵​ᨶ᩠ᨷᩢ​ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨴᩦ᩵​ᨹ᩵ᩣ​ᩅ᩠ᨿᨦ᩼​ᩅᩬᩴᨪ᩠ᨦᩦᨴ᩠ᨶᩢ​ᩓ ᩁᩨ​ᨴᩦ᩵​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨯᩱ​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᨯᩱ​ᨣᩴ᩵ᨯᩦ ᨳ᩵ᩣ​ᨧ᩠ᨠᩢ​ᨶ᩠ᨷᩢ​ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨴᩦ᩵​ᨹ᩵ᩣ​ᩅ᩠ᨿᨦ᩼​ᨣᩕᩦᨶ᩠ᨩᩥ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨻᩱ​ᨶᩱ​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼​ᨣᩴ᩵ᨯᩦ​ᨻᩱ​ᨶᩱ​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᨠᩫ​ᨣᩴ᩵ᨯᩦ​ᩁᩮᩢᩣ​ᩁᩬ᩶ᨦ᩼ᨩᩨ᩵ᩅ᩵ᩣ​ᩃᩬᩁ᩼ᨧᩥᨵᩪᨯ᩼​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨯᩱᩮ​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᨯᩱ​ᩀᩪ᩵​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼​ᩅ᩠ᨦᩫᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩁᩮᩢᩣ​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᨶᩱ​ᩃᩬᩁ᩼ᨧᩥᨵᩪᨯ᩼​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼ ᩓ​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨯᩱ​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᨯᩱ​ᩀᩪ᩵​ᨶᩱ​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᨠᩫ ᩅ᩠ᨦᩫᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩁᩮᩢᩣ​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᨶᩱ​ᩃᩬᩁ᩼ᨧᩥᨵᩪᨯ᩼​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩫᨲ᩠ᨠᩫ​ᩓ ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᩅ᩠ᨿᨦ᩼​ᨩ᩠ᨿᨦ᩼ᩉᩱ᩠ᨾ᩵​ᩀᩪ᩵​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨯᩱ᩶​ᨠᩮᩢ᩶ᩣᩈ᩠ᨷᩥᨸᩯ᩠ᨯ​ᨯᩦᨣᩕᩦ ᩁᩮᩢᩣ​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᨶᩱ​ᩃᩬᩁ᩼ᨧᩥᨵᩪᨯ᩼​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼​ᨠᩮᩢ᩶ᩣᩈ᩠ᨷᩥᨸᩯ᩠ᨯ​ᩓว่าด้วยลอนจิธูด

๏ อันนื่งวงที่เราเปรียบว่ามีรอบแผ่นดินโลกนี้แลที่ประซูมกันที่โภ่ลเหนือแลที่โภ่ลไต้นั้นค็เป่นที่ช่วยเราหื้อรู้ว่าบ้านแลเมืองทังหลายอยู่ทิตตวันออกคาทิตตวันตกแลอยู่ไกจากเราเท่าได ฅนทังหลายเคยนับตั้งแต่วงที่ผ่าเวียงครีนิชนื่งที่ผ่าเวียงวอซีงทันนื่งส่วนหมู่ชาวอังกริษเขาค็เคยนับตั้งแต่วงที่ผ่าเวียงครีนิชนั้นส่วนชาวเมืองอาเมริกาหล้างเทื่อเขาค็นับตั้งแต่วงที่ผ่าเวียงครีนิชหล้างเทื่อค็นับตั้งแต่วงที่ผ่าเวียงวอซีงทันแล อันว่าที่แห่งบ้างไดเมืองไดค็ดีถ่าจักนับตั้งแต่วงที่ผ่าเวียงครีนิชนั้นไพไนทิตตวันออกค็ดีไพในทิตตวันตกค็ดีเราร้องชื่อว่าลอนจิธูดแห่งบ้านนั้นเมืองนั้น บ้านไดเมืองไดอยู่ทิตตวันออกวงนั้นเราว่ามีไนลอนจิธูดทิตตวันออก แลบ้านไดเมืองไดอยู่ไนทิตตวันตกวงนั้นเราว่ามีไนลอนจิธูดทิตตวันตกแล เหมือนเวียงเชียงไหม่อยู่ทิตตวันออกวงนั้นได้เก้าสิบแปดดีครี เราว่ามีไนลอนจิธูดทิตตวันออกเก้าสิบแปดแล

ᩅ᩵ᩣᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶​ᩁᨯᩪ

᪥ ᩋ᩠ᨶᩢ᩶ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᩉ᩠ᨶ᩠ᨦᩢᩈᩨ​ᨶᩦ᩶​ᨷᩬᨠ᩼​ᩓ᩠ᩅ​ᩅ᩵ᩣ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᩅ᩠ᨿᩁ᩼​ᩁᩬᨷ᩼​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨸ᩠ᩃᩦ​ᩉᩱ᩠ᨶ​ᨤᩱ᩠ᩅ᩵​ᩉ᩠ᨶᩫ​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨶᩱ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᩅ᩠ᨿᩁ᩼​ᩀᩪ᩵​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨣᩴ᩵​ᨯᩱ᩶​ᩉ᩠ᨦ᩠ᨿ᩵ᨦ ᪂᪃ ᨯᩦᨣᩕᩦ​ᨠᩮ᩠ᨦᩥ᩵ ᨶᩱ​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨴᩦ᩵​ᩁᩮᩢᩣ​ᨷᩕ᩠ᨿᨷ᩼​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨣᩴ᩵​ᨩᩦ᩶​ᨻᩱ​ᩉᩣ​ᨯᩣ᩠ᩅ​ᨸ᩠ᩃᩡᨧᩣᩴ​ᩏᨯᩬᩁ᩼​ᨴ᩠ᨲᩥ​ᩀᩪ᩵​ᩈᩮ᩠ᨾᩬᩥ​ᨻᩕᩰᩬᩡ​ᩉᩮ᩠ᨲᩩ​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᨧ᩠ᨦᩨ᩵​ᨾᩦ​ᩁᨯᩪ​ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ᩓ​ᩁᨯᩪ​ᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼ᨯᩱ​ᨶᩱ​ᨹᩯ᩠ᨶ᩵ᨯ᩠ᨶᩥ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨷᩮ᩠ᨶ᩵​ᨻᩱ​ᩉᩣ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩦ​ᩁᨯᩪ​ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ᩓ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼ᨯᩱ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩮ᩠ᨶ᩵​ᨻᩱᨧᩣ᩠ᨠ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨣᩴ᩵ᨾᩦ​ᩁᨯᩪ​ᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ​ᩓ ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ​ᨣᩴ᩵ᨾᩦ​ᩁᨯᩪ​ᩁᩬ᩶ᩁ᩼ ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᨲᩱ᩶​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ​ᨣᩴ᩵ᨾᩦ​ᩁᨯᩪ​ᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ​ᩓ ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ​ᨣᩴᨾᩦ​ᩁᨯᩪ​ᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᨲᩱ᩶​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ​ᨣᩴ᩵ᨾᩦ​ᩁᨯᩪ​ᩁᩬ᩶ᩁ᩼ ᨶᩱ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼​ᨹᩯ᩠ᨶ᩵ᨯ᩠ᨶᩥ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᩁ᩠ᨾᩦ​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᩓ​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᨲᩱ᩶​ᨣᩴ᩵​ᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ​ᩉᩮᩖᩬᩥᩋ᩼​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼​ᩋ᩠ᨶᩨ᩵​ᨻᩕᩰᩬᩡ​ᩁᩔ᩠ᨾᩦ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨷᩴ᩵​ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ᨹᩯ᩠ᩅ​ᨴᩦ᩵​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨻᩕᩰᩬᩡ​ᨴᩦ᩵​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩀᩪ᩵​ᨠᩱᨧᩣ᩠ᨠ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᩓว่าด้วยระดู

๏ อันนื่งหนังสือนี้บอกแล้วว่าโลกนี้เวียนรอบดวงอาทิตปลีไหนไคว่หนนื่งไนเมื่อโลกเวียนอยู่นั้นค็ได้เหงี่ยง ๒๓ ดีครีเกิ่ง ไนโภ่ลเหนือที่เราเปรียบว่ามีนั้นค็ชี้ไพหาดาวปละจำอุดอรทิตอยู่เสมอ เพราะเหตุเชื้อนั้นจี่งมีระดูร้อนแลระดูหนาวส่วนไดไนแผ่นดินโลกนี้เบ่นไพหาดวงอาทิตส่วนนั้นมีระดูร้อนแลส่วนไหนที่เบ่นไพจากดวงอาทิตนั้นค็มีระดูหนาวแล เมื่อฅนที่อยู่เหนืออีเฅวทอค็มีระดูร้อนฅนที่อยู่ได้อีเฅวทอค็มีระดูหนาวแล เมื่อฅนที่อยู่เหนืออีเฅวทอค็มีระดูหนาวฅนที่อยู่ได้อีเฅวทอค็มีระดูร้อน ไนส่วนแผ่นดินโลกที่อยู่รีมโภ่ลเหนือแลโภ่ลไต้ค็หนาวเหลือส่วนอื่น เพราะรัสสมีดวงอาทิตบ่ร้อนแผวที่นั้น เพราะที่นั้นอยู่ไกจากดวงอาทิตแล

ᩅ᩵ᩣᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵

ว่าด้วยโฌ่น

๏ อันนื่งวงอากทิกแลวงตรับพิกแฅนเซอวงตรับพิกแฅบพรีฅอนแลวงแอนอากทิกแบ่งโลกนี้เปนห้าส่วน ไนส่วนทังมวนที่ว่ามานี้ชื่อว่าโฌ่นแลห้าส่วนนี้แผกกันเพราะว่าบ่ร้อนเหมือนกันบ่หนาวเหมือนกัน ส่วนที่อยู่ไนหว่างตรับพิกแฅนเซอกับตรับพิกแฅบพรีฅอนมีชื่อว่าโฌ่นร้อน ไนโฌ่นนั้นกว้างสี่สิบเจดดีครี ประเทศสยามนี้อยู่ไนโฌ่นร้อนแลระดูหนาวแท้บ่มี มีแต่ระดูร้อนพายนักแลมีระดูฝนระดูแล้ง แลระดูไนประเทศอื่นที่อยู่ไนโฌ่นร้อนค็ค้ายกันกับระดูไนประเทศสยามนี้ ถัดโฌ่นร้อนไพทังเหนือมีแถมโฌ่นนื่งชื่อว่าโฌ่นอู่นคือว่าบ่ร้อนบ่หนาว ถัดโฌ่นร้อนไพทังไต้ค็มีแถมโฌ่นแถมโฌ่นนื่งมีชื่อว่าโฌ่นอู่นเหมือนกัน อันนื่งตั้งแต่ครับพิกแฅนเซอไพเถิงวงอากทิกมีชื่อว่าโฌ่นอู่นเหนือ โฌ่นนั้นกว้าง ๔๓ ดีครี ตั้งแต่ตรับพิกแฅบพรีฅอนไพเถิงวงแอนอากทิกมีชื่อว่าโฌ่นอู่นไต้นั้นกว้าง ๔๓ ดีครี ไนโฌ่นอู่นเหนือแลโฌ่นอู่นไต้นั้นเมื่อหนาวค็หนาวนักเมื่อร้อนค็ร้อนนักแต่ว่าร้อนบ่พอร้อนหลายเดือนแลไนสามเดือนก่อนระดูร้อนนั้นมีฅวามสบายบ่พอร้อนบ่พอหนาวตั้งแต่นั้นมาแถมจับระดูร้อนสามเดือน ไนสามเดือนนั้นมีเดือนนื่งร้อนนักเหลือกว่าเดือนอื่นตั้งแต่นั้นมีแถมสามเดือนบ่พอร้อนบ่พอหนาว คันล้ำสามเดือนนั้นมาจับระดูหนาวแลหนาวนั้นหนาวเหลือเมืองนี้นัก ระดูฝนแลระดูแล้งบ่มีแต่ว่าฝนตกค็บ่เปนระดูแล ถัดโฌ่นอู่นเหนือไพทังเหนือเถิงโภ่ลเหนือมีแถมโฌ่นนื่งชื่อว่าโฌ่นหนาวเหนือ ถัดโฌ่นอู่นได้ไพทังไต้ไพเถิงโภ่ลไต้มีแถมโฌ่นนื่งชื่อว่าโฌ่นหนาวไต้แลสองโฌ่นหนาวนั้นโฌ่นไหนกว้าง ๒๓ ดีครีเกิ่ง สองโฌ่นนั้นบ่มีระดูร้อนสักเทื่อแลมีหนาวอยู่ตรอดไพ หนาวนั้นหนาวที่สุด หนาวเหลือโฌ่นอู่น


ว่าด้วยส่วนแผ่นดิน

๏ อันนื่งนักปราชได้คืดอ่านแปงรูปแห่งแผ่นดินโลกนี้เพื่อจักหื้อฅนทังหลายรู้แลเข้าไจรักขนรูปล่างแลกว้างยาวแห่งมหาทีปแลทีปแลประเทศแลเมืองทังหลายแลส่วนน้ำทังหลายคือน้ำมหาสมุทท์ แลทะเล แลอ่าว แลแม่น้ำแลรูปทังหลายแห่งแผ่นดินโลกนี้เราไส่ชื่อว่าแผ่นที่ ถ้าจัดแบ่งแผ่นดินโลกนี้หื้อเปนสี่ส่วน เปนน้ำสามส่วน เปนแผ่นดินส่วนเดียว ส่วนแห่งแผ่นดีนค็มีหลายอย่างคือมหาทีปแลทีปแลเกาะแลเพนนีนซูลาคือแผ่นดินที่ดุยื่นออกไพหาน้ำแลแหลมม์แลอิสสเมต อิสสเมตนั้นคือแผ่นดินกิ่ว ถ่าจักเอาสูงต่ำว่านั้นเราแบ่งแผ่นดินเปนพูเขาแลหว่างพูเขาแลที่ราบเพียง อันนื่งไนส่วนน้ำนั้นค็มีหลายอย่างคือมหาสมุทท์แลทะเลแลอ่าวแลแม่น้ำหนองห้วยแล ส่วนแผ่นดินนั้นที่ไหย่เหลือส่วนอื่นเราไส่ชื่อว่ามหาทีป ไนโลกนี้มีสองมหาทีปคือมหาทีปทิตตวันออกนื่ง มหาทีปทิตตวันตกนื่ง ถ่าว่าเราจักแบ่งมหาทีปนี้เปนส่วนเปนส่วน ส่วนที่แบ่งนั้นมีชื่อว่าทีป ไนมหาทีปทิตตวันออกนั้นมีสามทีปคืออาเซียแลยูรบแลอาฟริกา ไนมหาทีปทิตตวันตกมีสองทีปคืออาเมริกาเหนือแลอาเมริกาไต้ มีเกาะไหย่ไต้ทีปอาเซียชื่อออสเทรเลีย หล้างส่วนร้องว่าทีป อันนื่งส่วนแผ่นดินบ่พอไหย่แลที่มีน้ำอยู่ล้อมรอบเราร้องชื่อว่าเกาะ เกาะไนมหาสมุทท์นั้นมีหลายที่หลายแห่งเหลือที่จักคนะนาได้ อันนื่งเพนนินซูลานั้นเปนส่วนแผ่นดินที่บ่พอกว้างแลคือเปนหลิมม์ดุยื่นออกไพไนทะเลแลมหาสมุทท์ อันนื่งถ่าแผ่นดินสองส่วนต่อกันนั้นแลที่ต่อนั้นกีด ที่กีดนั้นเราไส่ชื่อว่าอิสสเมตแปลเปนคำไทยว่าที่กิ่วแล ที่สุดปายหลิมม์ที่มันเหลี้ยมม์ยื่นออกไพไนทะเลเราไส่ชื่อว่าเฅปแปลเปนคำไทยว่าแหลมม์


ว่าด้วยส่วนน้ำ

๏ อันนื่งหนังสือนี้ได้บอกแล้วว่าส่วนน้ำมีหลายอย่างแลส่วนที่ไหย่เหลือส่วนอื่นนั้นคือมหาสมุทท์แล มหาสมุทท์นั้นมีห้าแห่งคือมหาสมุทท์ปซีฟิก แลมหาสมุทท์อัดลันทิก แลมหาสมุทท์อิณเดีย แลมหาสมุทท์อากทิก แลมหาสมุทท์แอนอากทิก แลทะเลนั้นเปนส่วนน้ำหน้อยเหลือมหาสมุทท์แลมีแผ่นดีนอ้อมล้อมเกือบจักไคว่ แลอ่าวน้ำเปนส่วนน้ำเหมือนทะเลแต่ว่าหน้อยเหลือทะเล แลเมื่อส่วนไหย่สองส่วนต่อกันที่ต่อนั้นเปนคองน้ำกีดเราร้องชื่อว่าสะเทรษน้ำสามส่วนนี้คือทะเลแลอ่าวแลสะเทรษน้ำนั้นเคมเหมือนน้ำมหาสมุทท์ แม่น้ำเปนส่วนน้ำกีดที่ไหลจากที่สูงรงสู่มหาสมุทท์ หนองเปนส่วนน้ำที่มีแผ่นดีนล้อมรอบ น้ำสองส่วนนั้นคือแม่น้ำแลหนองเปนส่วนน้ำจืด อันนื่งแม่น้ำทังหลายที่ไหลลงสู่ที่เดียวกันคือห้วยหนองแลแม่น้ำหน้อยทังหลายเราไส่ชื่อว่ากระแสแม่น้ำ

เชิงอรรถ แก้ไข

 1. เฟอร์ดินานด์ มาเจลลัน หรือที่มักเรียกกันโดยทั่วไปว่า แม็กเจเลน
 2. น่าจะเป็นการพิมพ์ผิด โดยพิมพ์สลับกันระหว่างกลางวันกลางคืน ข้อความที่ถูกต้องควรจะเขียนว่า ที่เราอยู่จักเปนเมื่อวัน ที่เขาอยู่จักเปนเมื่อฅืน เช่นนี้มากกว่า
[[Category:ภาษาล้านนา]]