พระคาถาบูชาท่านแม่ธรณี

พระคาถาบูชาท่านแม่ธรณี

คาถาที่ ๑
เมกะ มุอุ

(เม = เมตตา, กะ = กรุณา, มุ = มุทิตา, อุ = อุเบกขา)

เมื่อใดเกิดเหตุร้าย ให้ตบดิน 3 ครั้ง
แล้วเรียกพระแม่เจ้าธรณีช่วย แต่อย่าทำสุ่มสี่สุ่มห้า

คาถาที่ ๒
นโม พุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะเมติ
หรือ นะเมติ 12 จบ

คาถาที่ ๓
ตสฺสา เกสีสโต ยถา คงฺคาโสตํ ปวตฺตนฺติฯ
มารเสนา ปติฏฺฐาตุํ อสกฺโกนฺโต ปลายึสุฯ
ปริมทฺทนานุภาเวน มารเสนา ปราชิตาฯ
ทิโสทิสํ ปลายนฺติ วิทฺธํเสติ อเสสโตฯ
นโม พุทธายะ นะเมติฯ

"เมกะมุอุ"
"แม่จ๋าแม่ธรณีเจ้าขา แม่อยู่หรือยัง" ("อยู่แล้ว" พูดเอง)
"สังขาตํ สุคโต โลกวิทู" "แม่จ๋าจงมาช่วยอุ้มชูลูกด้วยเถิด"

แล้วตั้งจิตอธิษฐานตามความปรารถนา

กลับหน้าหลัก