พระคาถามงกุฏพระพุทธเจ้า

พระคาถามงกุฏพระพุทธเจ้า

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ

อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ

=====================================================แก้ไข

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธนาเมอิ อิเมนา พุทธตังโสอิอิโสตัง พุทธปิติอิ @-อ่านจาก ตรงกลาง

   คือ อิ  อ่านขึ้นไปด้านบน จะเป็น อิติปิโส...

@-อ่านเวียนขวา

   จะได้ อิติปิโสวิเสเสอิ  (กลีบดอกไม้ หรือ มงกุฎ ใน ด้าน ตะวันออกเฉียงเหนือ ของ "อิ" ที่อยู่ตรงกลาง )

@-อ่านเวียนขวา ใน วงตะวันออกเฉียงใต้ จะ ได้ " อิเสเสพุทธะนาเมอิ" @-อ่านเวียนขวา ในวง ตะวันตกเฉียงใต้ จะได้ "อิเมนาพุทธะตังโสอิ" @..และ วงสุดท้าย จะได้ "อิโสตังพุทธะปิติอิ"

ในที่สุด อ่าน ทั้ง สี่ วง ...จะได้พระคาถาเต็มๆว่า "อิติปิโสวิเสเสอิ อิเสเสพุทธะนาเมอิ อิเมนาพุทธะตังโสอิ อิโสตังพุทธะปิติอิ"


กลับหน้าหลัก