พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีสังเขป/คำนำ

คำนำ

เนื่องในงานฌาปนกิจศพนายวิรุฬห์ บุณยรัตพันธุ์ กำหนดวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๖ ณ เมรุวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร เจ้าภาพได้แสดงความประสงค์จะพิมพ์หนังสือพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับสังเขป ซึ่งมีต้นฉบับเป็นตัวเขียนอยู่ ณ แผนกหนังสือตัวเขียนและจารึก กองหอสมุดแห่งชาติ แจกเป็นอนุสรณ์แก่ผู้มาร่วมการบำเพ็ญกุศล

กรมศิลปากรมีความยินดีอนุญาตให้จัดพิมพ์ได้ดังประสงค์ หนังสือพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีเรื่องนนี้เป็นของอยู่ในหอสมุดแห่งชาติมาแต่เดิม ไม่ปรากฏผู้รวบรวมและเรียบเรียง แต่เข้าใจว่า จะเป็นการบรรยายภาพเขียนซึ่งอาจจะเขียนไว้ที่ใดที่หนึ่ง เพราะในนั้นมีข้อความอยู่หลายแห่งว่า "เรื่องนี้อยู่ข้างขวามือ" "เรื่องนี้อยู่ห้องข้างขวามือ" "เรื่องนี้อยู่ข้างบน" และลงสุดท้ายข้อ ๒๐ ว่า "ลบเสียแล้ว" อายุฝีมือการเขียนทั้งตัวสะกดการันต์คงจะอยู่ในราว ร. ๔ หรือ ร. ๕ เป็นอย่างสูง พระราชพงศาวดารฉบับนี้แม้จะเป็นฉบับย่อก็จริง แต่ก็ให้ความละเอียดในรัชกาลนั้นได้พอสมควร

กรมศิลปากรขออนุโมทนาในกุศลราศีทักษิณานุปทานซึ่งท่านเจ้าภาพได้บำเพ็ญอุทิศกุศลแด่ผู้ล่วงลับพร้อมทั้งให้พิมพ์หนังสือนี้แจกเป็นวิทยาทาน ขออำนาจกุศลทั้งนี้จงเป็นพลวปัจจัยดลบันดาลให้ผู้ล่วงลับได้ประสบอิฐคุณมนุญผลตามควรแก่วิสัยในสัมปรายภพตามปณิธานของท่านเจ้าภาพจงทุกประการเทอญ.

  • กรมศิลปากร
  • ตุลาคม ๒๕๑๖