พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีสังเขป/คำปรารภ

ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติอย่างสูงที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้เกียรติมาในงานฌาปนกิจศพคุณวิรุฬห์ บุณยรัตพันธุ์ ในวันนี้ และขอกราบประทานอภัย หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง.

ภรรยา–บุตร–น้อง

คำปรารภ

ในงานฌาปนกิจศพ คุณวิรุฬห์ บุณยรัตพันธุ์ เจ้าภาพมีความประสงค์พิมพ์หนังสือเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านผู้วายชนม์สักเรื่องหนึ่ง แต่หนังสือมีมากมายหลายรสหลายเรื่อง ยากแก่การพิจารณาคัดเลือกให้ต้องกับรสนิยมได้ แต่โดยที่คำนึงว่า เรื่องราวอันต่อเนื่องระหว่างกรุงศรีอยุธยากับกรุงรัตนโกสินทร์เป็นหลักฐานที่หาดูกันมิได้ง่ายนัก จึงได้เลือกพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีมาจัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ ขณะเดียวกัน ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเอ็จ คชเสนี และแพทยสมาคมแห่งประเทศ และนายแพทย์อร่าม ธรมธัช ได้กรุณามอบบทความเกี่ยวกับโรคหัวใจให้ด้วย จึงได้รวมพิมพ์ต่อท้าย เพื่อท่านที่สนใจเรื่องโรคหัวใจจะได้พิจารณาใคร่ครวญทบทวนศึกษาดูว่า ท่านอยู่ในข่ายแห่งโรคนี้เยี่ยงบุคคลอื่นด้วยหรือไม่ อนึ่ง เพื่อมิให้ท่านนักธัมมะธัมโมทั้งหลายเสียประโยชน์ ก็ได้นำข้อความอันเกี่ยวด้วยพุทธธรรมมาพิมพ์รวมเป็นอีกส่วนด้วยแล้ว

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ดำรง เพชรพลาย และศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุเอ็จ คชเสนี ที่ได้กรุณาเอื้ออำนวยด้วยดีตลอดมา.

เจ้าภาพ

  • แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ พระนคร โทร. 911333
ที่ ๗๐/๒๕๑๖
๒๒ กันยายน ๒๕๑๖
เรื่อง อนุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือแจกเป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจ
เรียน คุณเสงี่ยม บุณยรัตพันธ์

ตามที่ท่านได้มีหนังสือขออนุญาตจัดพิมพ์บทความเรื่องโรคหัวใจและไขมันในเส้นเลือดซึ่งแพทยสมาคมฯ ได้จัดพิมพ์ลงในวารสารสุขภาพไปจัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจนายวิรุฬห์ บุณยรัตพันธุ์

แพทยสมาคมฯ ยินดีมอบบทความดังกล่าวให้ท่านตามประสงค์ และขอขอบคุณที่ท่านมีกุศลจิตช่วยจัดพิมพ์สิ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับการแพทย์แจกจ่ายเป็นกุศลวิทยาทานให้แพร่หลายยิ่งขึ้น เพราะประโยชน์ที่ได้นั้นย่อมเป็นของปวงชนชาวไทยทั้งมวล ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของแพทยสมาคมฯ อยู่แล้ว

ข้าพเจ้า ในนามของแพทยสมาคมฯ ขออนุโมทนาในกุศลราศีทักษิณานุปทานที่ท่านเจ้าภาพได้บำเพ็ญอุทิศในครั้งนี้ จงเป็นปัจจัยบันดาลให้ท่านผู้วายชนม์จงประสบแต่อิฏฐคุณมนูญผลตามควรแก่คติวิสัยในสัมปรายภพ สมดังเจตน์จำนงของเจ้าภาพทุกประการ

  • ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
  • สนอง อูนากูล
  • (ตจ นายแพทย์สนอง อูนากูล)
  • นายกแพทยสมาคมฯ