พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับพระจักรพรรดิพงษ์เจ้ากรม (จาด)

พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับพระจักรพรรดิพงษ์เจ้ากรม (จาด) มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  • "พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับพระจักรพรรดิพงษ์เจ้ากรม (จาด)". (2542). ใน ประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 3 (น. 457–467). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. ISBN 9744192186.