พระราชพงสาวดารกรุงสรีอยุธยา ฉบับความสมเด็ดกรมพระปรมานุชิตชิโนรส/เล่ม 1/ตอน 2

แผ่นดินสมเด็ดพระราเมสวร

สักราช 731 ปีระกา เอกสก, สมเด็ดพระรามาธิบดีสเด็ดสวรรคต, หยู่ไนราชสมบัติ 20 ปี, สมเด็ดพระราเมสวรสเด็ดมาจากเมืองลพบุรี, ขึ้นครองราชสมบัติ.