พระราชพงสาวดารกรุงสรีอยุธยา ฉบับความสมเด็ดกรมพระปรมานุชิตชิโนรส/เล่ม 1/ตอน 3

แผ่นดินสมเด็ดพระบรมราชาธิราช

ครั้นถึงสักราช 732 ปีจอ โทสก, สมเด็ดพระบรมราชาธิราชเจ้าเข้ามาแต่เมืองสุพรรณบุรี, เสนาบดีกราบทูนว่า, สมเด็ดพระบรมราชาธิราชเจ้าสเด็ดเข้ามา, สมเด็ดพระราเมสวรก็ออกไปอันเชินสเด็ดเข้ามาพระนคร ถวายราชสมบัติ, แล้วถวายบังคมลากลับขึ้นไปลพบุรีดั่งเก่า.

สักราช 733 ปีกุน ตรีสก, สมเด็ดพระบรมราชาธิราชเจ้า, สเด็ดไปเอาเมืองฝ่ายเหนือ และได้เมืองเหนือทั้งปวง.

สักราช 734 ปีชวด จัตวาสก, สเด็ดไปเอาเมืองนครพังคาและเมืองแซงเซา

สักราช 735 ปีฉลู เบญจศก, สเด็ดไปเอาเมืองชากังราว, และพระยาไชยแก้ว พระยากำแหง เจ้าเมือง, ออกต่อรบท่าน ๆ ได้ตัวพระยาไชยแก้วตาย, แต่พระยากำแหงและไพร่พลทั้งปวงหนีเข้าเมืองได้, ทัพหลวงก็สเด็ดกลับคืนมาพระนคร.

สักราช 736 ปีขาน ฉสก, สมเด็ดพระบรมราชาธิราชเจ้า พระมหาเถรธัมกัลญาน, แรกสถาปนาพระสรีรัตนมหาธาตุฝ่ายบุรพทิส, หน้าพระบันชั้นสิงห์สูง 19 วา, ยอดนพสูนย์สูง 3 วา.

สักราช 737 ปีเถาะ สัปตสก, สเด็ดไปเอาเมืองพระพิสนุโลก, และได้ตัวขุนสามแก้ว เจ้าเมือง, กวาดครัวอพยพมาครั้งนั้นมาก.

สักราช 738 ปีมะโรง อัถสก, สเด็ดไปเอาเมืองชากังราวได้ พระยากำแหงและท้าวผากองคิดกันว่า จะยกตีทัพหลวง, ครั้นทำมิได้ ท้าวผากองเลิกทัพหนี, สเด็ดยกทัพหลวงตามตีทัพท้าวผากองแตก, ได้ท้าวพระยาเสนาขุนหมื่นครั้งนั้นมาก, แล้วทัพหลวงสเด็ดกลับคืนพระนคร.

สักราช 740 ปีมะเมีย สัมริทธิสก, ไปเอาเมืองชากังราวเล่า, ครั้งนั้น มหาธัมราชาออกมาถวายบังคม.

สักราช 742 ปีวอก โทสก, สเด็ดไปเอาเมืองเชียงไหม่, และไห้เข้าปล้นเมืองนครลำปางมิได้, จึ่งแต่งหนังสือไห้เข้าไป. หมื่นนครไห้เจ้าเมืองนครลำปางออกมาถวายบังคม, แล้วทัพหลวงสเด็ดกลับคืนพระนคร.