คำนำ

หนังสือเรื่อง “ภาพยนตร์ในเมืองไทย” เล่มนี้ ทางสมาคมโรงภาพยนตร์ร่วมกับคณะกรรมการและมวลสมาชิกของสมาคมโรงภาพยนตร์ได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นที่ระลึกแก่บรรดาท่านที่ได้กรุณามาร่วมการไว้อาลัยครั้งสุดท้ายในงานฌาปนกิจศพคุณพิสิฐ ตันสัจจา ทั้งนี้ ด้วยความหวังที่จะให้เป็นเครื่องเตือนความทรงจำของท่านเพียงเล็กน้อยให้ระลึกถึงคุณพิสิฐ ตันสัจจา ซึ่งแต่ละท่านได้รู้จักชอบพอคุ้นเคยมาเป็นเวลานาน คุณพิสิฐ ตันสัจจา เป็นกรรมการและสมาชิกของสมาคมโรงภาพยนตร์ ที่มีความสามารถ และนำระบบการแบบใหม่ ๆ ของการวิวัฒนาการของวงการภาพยนตร์และการบันเทิงที่เจริญก้าวหน้าให้ทัดเทียมกับต่างประเทศเข้ามาใช้ในเมืองไทยเราในยุคหลังนี้

ข้าพเจ้าจึงได้หารือกับบรรดากรรมการและสมาชิกของโรงภาพยนตร์กันแล้ว เห็นว่า ในงานฌาปนกิจศพคุณพิสิฐ ตันสัจจา ครั้งนี้ ควรจะได้พิมพ์หนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์ ซึ่งจะให้ทั้งความรู้และเป็นประโยชน์ต่อวงการของภาพยนตร์ไทยเรา ข้าพเจ้าจึงไปที่กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร เพื่อที่จะขออนุญาตขอหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์ของเมืองไทยตั้งแต่สมัยแรกจนถึงปัจจุบันเพื่อนำมาตีพิมพ์แจกแด่ท่านที่มาในงานฌาปนกิจศพครั้งนี้ โดยไปพบกับคุณสมชาย พุ่มสอาด หัวหน้าแผนกอักษรศาสตร์และวรรณคดี กรมศิลปากร ได้รับคำชี้แจงจากคุณสมชาย พุ่มสอาด ว่า เรื่องภาพยนตร์ไม่มีใครเขียนไว้เลย ข้าพเจ้าได้ปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากคุณสมชาย พุ่มสอาด ในที่สุด คุณสมชาย พุ่มสอาด ได้กรุณารับที่จะเป็นผู้ค้นคว้าและเรียบเรียงเขียนให้ และขอให้ข้าพเจ้าช่วยแนะนำชี้แจงบางสิ่งบางอย่างบ้าง การค้นคว้าเรื่องราว จำเป็นจะต้องหาหลักฐานเอกสารประกอบนี้ คุณสมชายฯ ต้องเหน็ดเหนื่อยในการจัดหาเป็นอย่างมาก ประกอบเวลาก็มีน้อยวัน แต่แล้ว การค้นคว้าและเรียบเรียงก็สำเร็จ เป็นหนังสือเรื่อง “ภาพยนตร์ในเมืองไทย” ดังที่ท่านกำลังถืออยู่นี้ ข้าพเจ้าจึงขอถือโอกาสขอบพระคุณในความกรุณาเอื้อเฟื้อของคุณสมชาย พุ่มสอาด ในครั้งนี้เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย

สมาคมโรงภาพยนตร์ขออุทิศส่วนกุศลที่จักบังเกิดจากหนังสือเล่มนี้แด่คุณพิสิฐ ตันสัจจา ผู้วายชนม์ ให้ประสบแต่อิฏฐคุณมนุญผลในสุคติสมปรายภาพตามควรแก่ฐานะทุกประการเทอญ

  • สงวน มัทวพันธุ์
  • นายกสมาคมโรงภาพยนตร์
  • 18 ธันวาคม 2514