ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔ แผ่นที่ ๖

แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)สารบาน[1]
เรื่อง หน้า
ข่าวการพระเมรุกรมสมเดจ ๔๐
ข่าวตั้งปริวีเคาน์ซิลเลอร์ ๔๕
สัญญาบัตรปริวีเคาน์ซิลเลอร์ ๔๗
ประกาศตั้งกรมศึกษาธิการ ๔๘
ข่าวกรมหลวงเทวะวงษ์ แลราชทูตสยามไปยุโรป ๔๘
ข่าวเมืองกลันตัน ๔๙

เชิงอรรถแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔ แผ่นที่ ๖/หน้าที่ ๔๐