ศุภอักษรเมืองน่าน ลงวันแรม 13 ค่ำ เดือนยี่ จ.ศ. 1249

ศุภอักษรนครเมืองน่าน
เขียนที่นครเมืองน่าน
ณวัน ๔ เดือน ๒ แรม ๑๓ ค่ำ ปีกุนนพศก ๑๒๔๙

 ศุภอักษรข้าพพระพุทธเจ้า เจ้าอนันตวรฤทธิเดช ๑ เจ้านครเมืองน่าน เจ้าสุริยวงษ์ เจ้านายบุตรหลาน พระยา แสนท้าวนครเมืองน่าน ปฎิบัติมายัง พณฯ อรรคมหาเสนาธิบดินทร์ นรินทรามาตย์ผู้ภักดีบำเรอพระบาทได้ทราบ

 ขอได้นำขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทราบใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท ณวัน ๗ เดือน ๑๒ แรม ๙ ค่ำ ปีกุนนพศก ๑๒๔๙ เวลาเช้าเจ้าอุปราชนครเมืองน่านเกิดโรคประจุบัน เนื้อตัวเยนกระด้างพูดไม่ได้ รับประทานน้ำยาก็ไม่ได้วันหนึ่ง

 ครั้นถึงเวลาย่ำรุ่งเจ้าอุปราชถึงแก่อนิจกรรมข้าพระพุทธเจ้า พร้อมกับพระยาพิไชยชาญฤทธิ์ ข้าหลวงเจ้านายบุตรหลานท้าวพระยานครเมืองน่านได้เอาศพ เจ้าอุปราชใส่หีบไว้อย่างธรรมเนียมมาแต่ก่อนแล้ว กราบเรียนปฎิบัติมาได้ทราบ

ประทับตรารูปพระยานาคมาเปนสำคัญ