สถานีย่อย:กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานระดับกระทรวงในฝ่ายบริหารของรัฐบาลไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2435[1] ปัจจุบัน มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การพัฒนาชุมชน การป้องกันสาธารณภัย การผังเมือง การโยธา เป็นต้น[2]
เครื่องหมายราชการของกระทรวงมหาดไทย

งานแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. (ม.ป.ป.). ประวัติศาสตร์กระทรวงมหาดไทย. สืบค้นจาก http://www.moi.go.th/portal/page?_pageid=814,1060811,814_1060848&_dad=portal&_schema=PORTAL
  2. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. (ม.ป.ป.) หน้าที่และความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย. สืบค้นจาก http://www.moi.go.th/portal/page?_pageid=814,1066638&_dad=portal&_schema=PORTAL