ประกาศเปลี่ยนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยฯ ลงวันที่ 23 มีนาคม 2470

ตราพระบรมราชโองการ
ตราพระบรมราชโองการ
ประกาศ
เปลี่ยนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
และตั้งผู้รั้งตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศทราบทั่วกันว่า นายพลเอก สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงพระประชวร ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาเสด็จไปรักษาพระองค์ณประเทศยุโรปเปนเวลานาน และเพื่อมิให้ต้องทรงเปนห่วงถึงหน้าที่ราชการทางนี้ จึ่งขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยด้วย ทรงพระราชดำริเห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะพระราชทานโอกาสให้ได้เสด็จไปทรงผ่อนพักรักษาพระองค์ จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นายพลเอก สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้ตามพระประสงค์

ทรงพระราชดำริว่า กระทรวงมหาดไทยเปนกระทรวงสำคัญ จอมพล สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากระพระนครสวรรค์วรพินิต อภิรัฐมนตรี ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมอยู่ชั่วคราวนั้น ทรงคุณวุฒิปรีชาสามารถ รอบรู้สรรพราชกิจโดยทั่ว ๆ ไปอย่างยอดเยี่ยม ทรงบัญชาราชการหน้าที่ใด ๆ ก็เหมาะและสมควรแก่ตำแหน่งด้วยประการทั้งปวง ในเวลานี้ ยากที่จะหาผู้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยให้เหมาะกว่าพระองค์ท่านได้ จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จอมพล สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต อภิรัฐมนตรี ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยไปก่อน

ส่วนตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมซึ่งว่างลงนี้ ทรงพระราชดำริว่า นายพลเอก หม่อมเจ้าบวรเดช เสนาธิการทหารบก มีคุณวุฒิพอจะฉลองพระเดชพระคุณได้ จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลเอก หม่อมเจ้าบวรเดช เปนผู้รั้งตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม

ให้ผลัดเปลี่ยนหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๑ เปนต้นไป

ประกาศมาณวันที่ ๒๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐ เปนปีที่ ๓ ในรัชชกาลปัจจุบัน

บรรณานุกรม แก้ไข

 

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก