สถานีย่อย:กฎหมายไทย/รัชกาลที่ 7

กฎหมายไทย
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2468–2477)
เรียงตามปี และตามตัวอักษร

พ.ศ. 2468 แก้ไข

 1. พระราชดำรัสทรงตั้งอภิรัฐมนตรีสภา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2468
 2. พระราชบัญญัติเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พระพุทธศักราช 2468

พ.ศ. 2469 แก้ไข

 1. ประกาศแก้ความในมาตรา 34 แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ. 127 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2469
 2. ประกาศตั้งราชบัณฑิตย์สภา ลงวันที่ 19 เมษายน 2469
 3. ประกาศตั้งกรรมการบัณฑิตย์สภา ลงวันที่ 19 เมษายน 2469
 4. ประกาศตั้งกรรมการราชบัณฑิตยสภาเพิ่มเติม ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2469

พ.ศ. 2470 แก้ไข

 1. ประกาศเปลี่ยนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย และตั้งผู้รั้งตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 23 มีนาคม 2470
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช 2470

พ.ศ. 2471 แก้ไข

 1. ประกาศวิธีนับเวลาในราชการ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2471
 2. พระราชบัญญัติเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาชญา พุทธศักราช 2471

พ.ศ. 2473 แก้ไข

 1. ประกาศยกเลิกกฎหมายลักษณะมฤดก มาตรา 21 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2473
 2. ประกาศตั้งอภิรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 เมษายน 2473
 3. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2473

พ.ศ. 2474 แก้ไข

 1. ประกาศงดการใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะผัวเมีย พุทธศักราช 2473 ไว้พลางก่อน ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2474
 2. ประกาศตั้งอภิรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2474
 3. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช 2474
 4. พระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช 2474

พ.ศ. 2475 แก้ไข

 1. กฎมนเทียรบาลว่าด้วยการสมรสพระราชวงศ์แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2475
 2. ประกาศเลิกอภิรัฐมนตรีสภา ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2475
 3. ประกาศตั้งและปลดนายกราชบัณฑิตยสภา ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2475
 4. พระราชบัญญัติเทียบตำแหน่งรัฐมนตรีกับตำแหน่งเสนาบดีแต่ก่อน พุทธศักราช 2475
 5. พระราชกำหนดนิรโทษกรรมในคราวเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน พุทธศักราช 2475
 6. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช 2475
 7. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475
 8. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติรัฐมนตรี
 9. พระราชบัญญัติล้างมลทินผู้กระทำผิดทางการเมือง ร.ศ. 130 พุทธศักราช 2475
 10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475

พ.ศ. 2476 แก้ไข

 1. ประกาศตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2476
 2. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2476
 3. พระราชกฤษฎีกาตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พุทธศักราช 2476
 4. พระราชกฤษฎีกาให้ปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร และตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ลงวันที่ 1 เมษายน 2476
 5. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช 2476
 6. พระราชบัญญัติจัดการป้องกันรักษารัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2476
 7. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในการจัดการให้คณะรัฐมนตรีลาออกเพื่อให้มีการเปิดสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2476
 8. พระราชบัญญัติให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาที่ได้ปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2476

พ.ศ. 2477 แก้ไข

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช 2477
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช 2477 (ฉะบับที่ 2)
 3. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช 2477 (ฉะบับที่ 3)

พ.ศ. 2478 แก้ไข

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาทหาร พุทธศักราช 2477
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช 2478 (ฉะบับที่ 6)
 3. พระราชบัญญัติแก้ไขวิธีพิจารณาความอาชญา พุทธศักราช 2477 (ฉะบับที่ 3)