ผู้สร้างสรรค์:พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
(พ.ศ. 2436–2484)
พระมหากษัตริย์แห่งประเทศสยาม เสวยราชย์ตั้งแต่ พ.ศ. 2468 จนสละราชย์ใน พ.ศ. 2478 นับเป็นรัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

งานที่สร้างสรรค์แก้ไข

 1. งานแปล:พระราชบันทึก ลงวันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469)
 2. งานแปล:ปัญหาของสยาม แนบท้ายพระราชบันทึก ลงวันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469)
 3. งานแปล:พระราชบันทึก เรื่อง ประชาธิปไตยในสยาม
 4. พระราชกระแส ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2475 ต่อความเห็นของนายมุสโสลินี

กฎหมายและประกาศแก้ไข

เอกสารทางการแก้ไข

 1. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ในคดีแดงที่ 278 พ.ศ. 2482 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2482 ความแพ่ง ระหว่าง กระทรวงการคลัง โจทก์ สมเด็จพระปกเกล้าฯ ที่ 1 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ที่ 2 จำเลย เรื่อง คำสั่ง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พุทธศักราช 2482
 2. ประกาศนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 7 มีนาคม 2477 สภาผู้แทนราษฎรรับทราบในการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ และลงมติเห็นชอบในการอัญเชิญพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล ขึ้นทรงราชย์

งานที่เกี่ยวข้องแก้ไข

 1. จดหมายเหตุเสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือแลนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2469 (หลายฉบับ) ― ดัชนี 1, 2, 3
 2. ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าทิพวัน กฤดากร (พ.ศ. 2498) — ดัชนี
 3. บันทึกลับ ทรงเรียกคณะราษฎรเข้าเฝ้า วันที่ 30 มิถุนายน 2475, โดย เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์)

เหตุการณ์ในรัชสมัยแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

 

งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก