สถานีย่อย:รัฐประหารในประเทศสยาม พ.ศ. 2476

รัฐประหารในประเทศสยาม พ.ศ. 2476
รัฐประหารในวันที่ 1 เมษายน 2476 โดยพระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) นายกรัฐมนตรี ออกพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร งดใช้รัฐธรรมนูญ และตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ มีตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีดังเดิม ใช้อำนาจทั้งบริหารและนิติบัญญัติ อ้างภัยคุกคามคอมมิวนิสต์ จึงเรียกกันว่า รัฐประหารโดยพระราชกฤษฎีกา พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) ผู้บัญชาการทหารบก กระทำรัฐประหารตอบโต้ในวันที่ 20 มิถุนายน 2476 โดยนำกำลังเข้าบังคับให้พระยามโนปกรณ์ฯ และคณะลาออก แล้วเปิดประชุมสภาฯ อีกครั้ง

หมายเหตุ: ในช่วงเวลาดังกล่าว สยามขึ้นปีใหม่วันที่ 1 เมษายน

งานตามลำดับเวลาแก้ไข

ก่อนรัฐประหารแก้ไข

รัฐประหารแก้ไข

รัฐประหารตอบโต้แก้ไข

การตรวจสอบกฎหมายแก้ไข

การตรวจสอบบุคคลแก้ไข

การป้องกันรัฐธรรมนูญแก้ไข

งานที่เกี่ยวข้องแก้ไข