สถานีย่อย:คดีปราสาทพระวิหาร

ปราสาทพระวิหาร ประเทศกัมพูชา

คดีใน พ.ศ. 2505 แก้ไข

คดีใน พ.ศ. 2551 แก้ไข

ดูเพิ่ม แก้ไข