สถานีย่อย:ปริตร

หินสลักจากคริสต์ศตวรรษที่ 9 แสดงภาพพระพุทธเจ้าโปรดองคุลิมาล ที่มาของอังคุลิมาลปริตร

งานแก้ไข

  1. ตำนานพระปริต, โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ (2472)
  2. ตำนานพระปริตรและพระปริตร (2509) (ต้นฉบับ)
  3. บทสวดมนต์มหาราชปริตรและตำนาน (2510) (เริ่มดัชนี)
  4. พระพุทธมนต์พระปริตร 7 เรื่อง (2510) (เริ่มดัชนี)
  5. พระมหาทิพมนตร์ (2516) (เริ่มดัชนี)
  6. สวดมนต์สิบสองตำนาน ฉบับกองทัพอากาศ, โดย กองทัพอากาศ (2512) (เริ่มดัชนี)
  7. สวดมนต์สิบสองตำนานแปล, โดย ผ. กิตติสาโร (2499) (ต้นฉบับ)
  8. สารัตถสมุจจัย อัตกถาภาณวาร (2449–2460) (เริ่มดัชนี)
  9. หนังสือสวดมนต์ รวมพระสูตร์แลพระปริตต่าง ๆ (2464) (เริ่มดัชนี)

ดูเพิ่มแก้ไข