สถานีย่อย:พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

การร่างแก้ไข

สภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

วุฒิสภาแก้ไข

การประกาศใช้แก้ไข

การแก้ไขเพิ่มเติมแก้ไข

ครั้งที่ – (ไม่สำเร็จ)แก้ไข

ครั้งที่ 1 และ 2แก้ไข

ครั้งที่ 3แก้ไข

ครั้งที่ 4แก้ไข

ครั้งที่ 5แก้ไข