สถานีย่อย:พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

การร่าง แก้ไข

สภาผู้แทนราษฎร แก้ไข

วุฒิสภา แก้ไข

การประกาศใช้ แก้ไข

การแก้ไขเพิ่มเติม แก้ไข

ครั้งที่ – (ไม่สำเร็จ) แก้ไข

ครั้งที่ 1 และ 2 แก้ไข

ครั้งที่ 3 แก้ไข

ครั้งที่ 4 แก้ไข

ครั้งที่ 5 แก้ไข