สถานีย่อย:สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
สภานิติบัญญัติระดับชาติของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นหลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2519 และสิ้นสุดลงเมื่อเกิดรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2520

2519แก้ไข

2520แก้ไข