สถานีย่อย:สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กรมเลขาธิการคณะกรรมการราษฎร (พ.ศ. 2475), กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2475–2496), สำนักคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2496–2502), สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2502–) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบงานธุรการของคณะรัฐมนตรี และรับผิดชอบการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา[1]
เครื่องหมายของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

งาน แก้ไข

หนังสือ แก้ไข

เอกสารราชการ แก้ไข

  • หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ สร. 0503/15968 เรื่อง ตั้งกรรมการดำเนินการตามคำสั่งให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2507
  • หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร. 0503/8390 เรื่อง ให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2508

อื่น ๆ แก้ไข

งานที่เกี่ยวข้อง แก้ไข

เลขาธิการ แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

  1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2561). ประวัติความเป็นมา. สืบค้นจาก https://www.soc.go.th/?page_id=159