สถานีย่อย:โบราณคดีสโมสร

โบราณคดีสโมสร
ที่ประชุมราชวงศ์และขุนนางสยามเพื่อกิจการทางประวัติศาสตร์ จัดตั้งขึ้นใน ร.ศ. 126 (พ.ศ. 2450) แปรสภาพเป็นราชบัณฑิตยสภาเมื่อ พ.ศ. 2469
ตราสัญลักษณ์ของโบราณคดีสโมสร

งานที่เผยแพร่แก้ไข