สนธิสัญญาฯ ระหว่างราชอาณาจักรสยามกับไรชเยอรมัน ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2480/บอกแก้

บอกแก้

ตามที่มีประกาศใช้สนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือ ระหว่างราชอาณาจักรสยาม กับ

(๑) ไรชเยอรมัน ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๐ เป็นต้นไป (ราชกิจจานุเบกษา ฉะบับพิเศษ เล่ม ๕๔ ตอนที่ ๖๙ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๐)

(๒) สวีเดน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๘๐ เป็นต้นไป (ราชกิจจานุเบกษา ฉะบับพิเศษ เล่ม ๕๔ ตอนที่ ๗๑ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๔๘๐)

(๓) นอร์เวย์ ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๘๐ เป็นต้นไป (ราชกิจจานุเบกษา ฉะบับพิเศษ เล่ม ๕๔ ตอนที่ ๗๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๔๘๐)

(๔) ญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๔๘๐ เป็นต้นไป (ราชกิจจานุเบกษา ฉะบับพิเศษ เล่ม ๕๔ ตอนที่ ๗๔ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๔๘๐)

ในประกาศทั้ง ๔ ฉะบับนี้ คำว่า "โปรโตคลภาคผนวก" ยังคลาดเคลื่อนอยู่ ให้แก้เป็น "โปรโตคลสุดท้าย"

บรรณานุกรมแก้ไข

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (1) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"