สนธิสัญญาฯ ระหว่างราชอาณาจักรสยามกับไรชเยอรมัน ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2480/หนังสือ 2

คำแปล
 • สถานทูตเยอรมัน
 • กรุงเทพฯ
๓๐ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๓๗
ท่านรัฐมนตรี

อนุสนธิข้อ ๑ วรรค ๓ แห่งสนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือ ระหว่างไรชเยอรมันกับราชอาณาจักรสยาม ซึ่งลงนามกันวันนี้ ตามคำสั่งจากรัฐบาลของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอทำหลักฐานข้อความซึ่งเราได้ทำความเข้าใจกันไว้ว่า บทในข้อและวรรคที่ว่านั้นไม่เป็นอันกะทบต่อบันดาข้อบังคับทั่ว ๆ ไปว่าด้วยการจ้างกรรมกรต่างประเทศ ซึ่งอัครภาคีผู้ทำสัญญาออกใช้อยู่หรือจะได้ออกใช้ต่อไปในภายหน้า

ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้แสดงความนับถืออย่างยิ่งมายังท่านรัฐมนตรี

 • (ลงนาม) ว. โทมัส
 • อัครราชทูตเยอรมัน
พณฯ
 • หลวงประดิษฐมนูธรรม
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • กรุงเทพฯ

บรรณานุกรมแก้ไข

 

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก