สนธิสัญญาฯ ระหว่างราชอาณาจักรสยามกับไรชเยอรมัน ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2480/หนังสือ 1

คำแปล
  • กระทรวงการต่างประเทศ
  • วังสราญรมย์
  • ๓๐ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๓๗
ท่านอัครราชทูต

อนุสนธิข้อ ๑ วรรค ๓ แห่งสนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือ ระหว่างราชอาณาจักรสยามกับไรชเยอรมัน ซึ่งลงนามกันวันนี้ ข้าพเจ้าขอทำหลักฐานข้อความซึ่งเราได้ทำความเข้าใจกันไว้ว่า บทในข้อและวรรคที่ว่านั้น ไม่เป็นอันกะทบต่อบันดาข้อบังคับทั่ว ๆ ไปว่าด้วยการจ้างกรรมกรต่างประเทศ ซึ่งอัครภาคีผู้ทำสัญญาออกใช้อยู่หรือจะได้ออกใช้ต่อไปในภายหน้า

ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้แสดงความนับถืออย่างยิ่งมายังท่านอัครราชทูต

  • (ลงนาม) หลวงประดิษฐมนูธรรม
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
พณฯ
  • ดร. วิลเฮลม โทมัส
  • อัครราชทูตแห่งไรชเยอรมัน
  • กรุงเทพฯ

บรรณานุกรมแก้ไข

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"