สนธิสัญญาเบาว์ริง

สนธิสัญญาเบาว์ริง มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 หนังสือสัญญากรุงเทพมหานครกับกรุงอังกริษเปนทางไมตรีค้าขายกัน. (2399). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วอชิงตัน.
2 "หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีประเทศอังกฤษแลประเทศสยาม ลงวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 6 จ.ศ. 1217". (2479). ใน บุญธรรม ศิริฤทธิ์, บุญเรื่อง นาคีนพคุณ, และ เสถียร ลายลักษณ์ (ผู้รวบรวม), ประชุมกฎหมายประจำศก เล่มพิเศษ (น. 8–38). พระนคร: โรงพิมพ์เดลิเมล์.