เทวตาอุยโยชนคาถา

เทวะตาอุยโยชะนะคาถาแก้ไข

(หรือพระคาถาสำหรับส่งเทวดากลับสวรรค์)

ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา.......ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา

โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา.........โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน.


@ ขอสรรพสัตว์ ผู้ประสบทุกข์ จงพ้นจากทุกข์,
ผู้ประสบภัย ขอให้ปลอดภัย, ผู้ประสบความโศกเศร้า
ขอให้คลายหายจากความโศกเศร้า


เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ...........สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง

สัพเพ เทวานุโมทันตุ..............สัพพะสัมปัตติสิทธิยา


@ ขอเทวดาทั้งปวง จงอนุโมทนาบุญสัมปทา
ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สั่งสมไว้ได้ประมาณเท่านี้
เพื่อความสำเร็จแห่งสมบัติทั้งปวง


ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ ..........สีลัง รักขันตุ สัพพะทา

ภาวะนาภิระตา โหนตุ...............คัจฉันตุ เทวะตาคะตาฯ


@ ขอประชาชนทั้งหลาย จงให้ทาน ด้วยศรัทธา,
จงรักษาศีล, จงเป็นผู้ยินดีในการเจริญภาวนา,
ขอท่านเทวดาทั้งหลาย ผู้มาแล้ว จงกลับคืน(วิมาน)ได้

สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา..........ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง

อะระหันตานัญจะ เตเชนะ...........รักขัง พันธามิ สัพพะโสฯ


@ ข้าพเจ้า ย่อมผูกความอารักขา(ผูกการรักษา)ไว้
โดยประการทั้งปวง ด้วยเดชะพละธรรม(๑๐ ประการ)
แห่งพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และด้วยเดช
เหล่าพระอรหันต์เจ้าทั้งปวง


@ แปลโดย....ธัมโมชญา ( เปรียญเอก )

อ้างอิงแก้ไข

เว็บธรรมะไทย

กลับหน้าหลัก