เรื่องทูตานุทูตของสมเด็จพระนารายณ์ออกไปกรุงฝรั่งเศสครั้งสุดท้าย

เรื่องทูตานุทูตของสมเด็จพระนารายณ์ออกไปกรุงฝรั่งเศสครั้งสุดท้าย มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 สารสาสน์พลขันธ์ (เยโรลาโม เอมิลิโอ เยรินี), พระ. (2462). "เรื่องทูตานุทูตของสมเด็จพระนารายณ์ออกไปกรุงฝรั่งเศสครั้งสุดท้าย". ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 18 (น. 26–39). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. (พิมพ์แจกในการศพนางเขียน ปีมะแม พ.ศ. 2462).
2 ________. (2510). "จดหมายเหตุสมัยกรุงศรีอยุธยา ว่าด้วยทูตสยามออกไปเจริญทางพระราชไมตรีกับกรุงโรม เฝ้าโปปอินโนเซนต์ที่ 11 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม จ.ศ. 1050 (พ.ศ. 2231)". ใน สำนักนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี, ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1 (น. 19–23). พระนคร: โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี.

เชิงอรรถแก้ไข

  1. กี ตาชาร์ (Guy Tachard)
  2. สารสาสน์พลขันธ์ (เยโรลาโม เอมิลิโอ เยรินี), พระ. (2510). "จดหมายเหตุสมัยกรุงศรีอยุธยา ว่าด้วยทูตสยามออกไปเจริญทางพระราชไมตรีกับกรุงโรม เฝ้าโปปอินโนเซนต์ที่ 11 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม จ.ศ. 1050 (พ.ศ. 2231)". ใน สำนักนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี, ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1 (น. 19). พระนคร: โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี.