เรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ

เรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้