แจ้งความกระทรวงยุติธรรม ลงวันที่ 1 กรกฎาคม ร.ศ. 127

แจ้งความกระทรวงยุติธรรม

ด้วยในการพิมพ์ร่างกฎหมายลักษณอาญาสำหรับกรรมการตรวจแก้ครั้งที่สุดนั้น ได้จ้างโรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจพิมพ์ ๕๐ เล่ม เปนเงิน ๒๙๐ บาท บัดนี้ หลวงดำรงธรรมสาร เจ้าของโรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ มีหนังสือมาว่า ไม่รับประทานราคา ขอพิมพ์ถวายเปนของหลวง ที่หลวงดำรงธรรมสารมีความเอื้อเฟื้อดังนี้ กระทรวงยุติธรรมมีความขอบใจมาก ๚

 • แจ้งความมาณวันที่ ๑ กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ ๑๒๗
 • (ลงนาม) เจ้าพระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์
 • ปลัดทูลฉลองกระทรวงยุติธรรม

บรรณานุกรมแก้ไข

 

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก