วัตถุประสงค์แก้ไข

ใช้แสดงความคืบหน้าของเนื้อหา

วิธีใช้แก้ไข

{{คุณภาพเนื้อหา|xx%}}
ใน xx ใส่เลขดังนี้
เลข ผลลัพธ์
01 00 percent.svg ยังไม่ได้ลงเนื้อหา
02 00 percent.svg ยังไม่ได้เริ่มดัชนี
25 25 percent.svg ยังลงเนื้อหาไม่ครบ
50 50 percent.svg ลงเนื้อหาครบแล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจอักษรหรือรูปแบบ
75 75 percent.svg ลงเนื้อหาครบแล้ว และตรวจแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ควรตรวจซ้ำ
100 100 percent.svg สมบูรณ์