แม่แบบ:ช่องว่าง

 

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]


การใช้แก้ไข

ใช้สร้างช่องว่าง ด้วยรูปแบบดังนี้

{{ช่องว่าง|[ขนาดที่ต้องการ]em}}

ตัวอย่างแก้ไข

กกก{{ช่องว่าง|5em}}ขขข
ให้ผลดังนี้
กกก ขขข

ขนาดอัตโนมัติแก้ไข

ถ้าไม่ใส่ขนาด จะใช้ขนาด 2 โดยอัตโนมัติ เช่น

กกก{{ช่องว่าง}}ขขข
ให้ผลดังนี้
กกก ขขข