แม่แบบ:พันธสัญญาใหม่

ข้อบ่งใช้แก้ไข

แม่แบบนี้เป็น กล่องแสดงรายการ ใช้กับหน้า เอกสารใน พระคริสตธรรมคัมภีร์ (ไบเบิล) ภาคพันธสัญญาใหม่

วิธีใช้แก้ไข

คัดลอกข้อความในกรอบนี้ วางที่บรรทัดสุดท้ายใต้ "ดูเพิ่ม" ของแต่ละหน้าหลัก

{{พันธสัญญาใหม่}}
{{วิกิพีเดีย| (ชื่อหน้า) }}


พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาใหม่
พระวรสาร มัทธิว · มาระโก · ลูกา · ยอห์น
ประวัติศาสตร์ กิจการ
จดหมายของเปาโล โรม · 1 โครินธ์ · 2 โครินธ์ · กาลาเทีย · เอเฟซัส · ฟิลิปปี · โคโลสี · 1 เธสะโลนิกา · 2 เธสะโลนิกา · 1 ทิโมธี · 2 ทิโมธี · ทิตัส · ฟีเลโมน · ฮีบรู
จดหมายอื่น ยากอบ · 1 เปโตร · 2 เปโตร · 1 ยอห์น · 2 ยอห์น · 3 ยอห์น · ยูดา
พยากรณ์ วิวรณ์
ดูเพิ่ม   พันธสัญญาเดิม