วัตถุประสงค์แก้ไข

ใช้แสดงวันที่ทางจันทรติ เช่น "วันศุกร์ แรม 5 ค่ำ เดือน 8 ปีชวด โทศก จ.ศ. 1382"

วิธีใช้แก้ไข

{{วันจันทรคติ|1=|2=|3=|4=|5=|6=|7=|8=}}

หรือ

{{วันจันทรคติ|วัน=|ข้าง=|ค่ำ=|เดือน=|นักษัตร=|ศก=|ปี=|ศักราช=}}

คำอธิบายแก้ไข

 • กรอกข้อมูลเป็นเลขไทยหรือเลขอารบิกก็ได้
  • ถ้ากรอกเลขไทย จะแสดงผลเป็นเลขไทย กรอกเลขอารบิก จะแสดงผลเป็นเลขอารบิก
  • ตารางข้างล่างนี้ อธิบายด้วยเลขอารบิกเท่านั้น
 • ช่องใดไม่มีข้อมูล จะว่างไว้หรือลบช่องทิ้งก็ได้
ช่อง อธิบาย
เลข คำ
1 วัน ใส่วันในสัปดาห์ ดังนี้
 • 1, อาทิตย์, อา, อา., sunday, sun, หรือ su = อาทิตย์
 • 2, จันทร์, จ, จ., monday, mon, หรือ mo = จันทร์
 • 3, อังคาร, อ, อ., tuesday, tue, หรือ tu = อังคาร
 • 4, พุธ, พ, พ., wednesday, wed, หรือ we = พุธ
 • 5, พฤหัสบดี, พฤ, พฤ., thursday, thu, หรือ th = พฤหัสบดี
 • 6, ศุกร์, ศ, ศ., friday, fri, หรือ fr = ศุกร์
 • 7, เสาร์, ส, ส., saturday, sat, หรือ sa = เสาร์
2 ข้าง ใส่ข้างขึ้นหรือข้างแรม ดังนี้
 • ขึ้น, ข, wax, หรือ x = ขึ้น
 • แรม, ร, wan, หรือ n = แรม
3 ค่ำ ใส่เลขค่ำ เช่น "12", "15" ฯลฯ
4 เดือน
 • ใส่เลขเดือน เช่น 1, 2, 3 ฯลฯ
 • เดือน 1 จะแสดงผลเป็น เดือนอ้าย
 • เดือน 2 จะแสดงผลเป็น เดือนยี่
 • เดือน 8 ปฐมาษาฒ ให้ใช้รหัสว่า 8ป (สำหรับเลขอารบิก) หรือ ๘ป (สำหรับเลขไทย)
 • เดือน 8 ทุติยาษาฒ ให้ใช้รหัสว่า 8ท (สำหรับเลขอารบิก) หรือ ๘ท (สำหรับเลขไทย)
 • เดือน 8 บูรพาษาฒ ให้ใช้รหัสว่า 8บ (สำหรับเลขอารบิก) หรือ ๘บ (สำหรับเลขไทย)
 • เดือน 8 อุตราษาฒ ให้ใช้รหัสว่า 8อ (สำหรับเลขอารบิก) หรือ ๘อ (สำหรับเลขไทย)
5 นักษัตร ใส่ปีนักษัตร ดังนี้
 • ชวด, ช, หนู, rat, หรือ r = ชวด
 • ฉลู, ฉ, วัว, ox, หรือ o = ฉลู
 • ขาล, ข, เสือ, tiger, tg, หรือ t = ขาล
 • เถาะ, ถ, กระต่าย, rabbit, หรือ rb = เถาะ
 • มะโรง, มร, งูใหญ่, dragon, หรือ dg = มะโรง
 • มะเส็ง, มส, งูเล็ก, snake, sn, หรือ s = มะเส็ง
 • มะเมีย, มมย, ม้า, horse, หรือ h = มะเมีย
 • มะแม, มม, แพะ, goat, หรือ g = มะแม
 • วอก, ว, ลิง, monkey, mk, หรือ m = วอก
 • ระกา, รก, ไก่, rooster, หรือ rst = ระกา
 • จอ, จ, หมา, dog, หรือ d = จอ
 • กุน, ก, หมู, pig, หรือ p = กุน
6 ศก ใส่เลขศก ดังนี้
 • 1 = เอก
 • 2 = โท
 • 3 = ตรี
 • 4 = จัตวา
 • 5 = เบญจ
 • 6 = ฉ
 • 7 = สัปต
 • 8 = อัฐ
 • 9 = นพ
 • 0 = สัมฤทธิ
7 ปี
 • ใส่ปี เช่น 1234, 2546 ฯลฯ
 • จะแสดงผลเป็นปีจุลศักราช (ด้วยตัวย่อ "จ.ศ.") โดยอัตโนมัติ
 • ถ้าต้องการใช้ศักราชอื่นหรือรูปแบบอื่น (เช่นตัวเต็ม) ให้ทำตามวิธีการในช่องถัดไป (ช่อง 8)
8 ศักราช ถ้าต้องการใช้คำอื่นนอกจาก "จ.ศ." ก็เติมคำนั้นลงไป

ตัวอย่างแก้ไข

ตัวอย่างที่ 1แก้ไข

{{วันจันทรคติ|6|ร|5|8|ช|2|1382}}
ผลลัพธ์
วันศุกร์ แรม 5 ค่ำ เดือน 8 ปีชวด โทศก จ.ศ. 1382

ตัวอย่างที่ 2แก้ไข

{{วันจันทรคติ|ข้าง=ข|ค่ำ=๖|เดือน=๒|นักษัตร=ก|ปี=๒๕๖๒|ศักราช=พ.ศ.}}
ผลลัพธ์
วันขึ้น ๖ ค่ำ เดือนยี่ ปีกุน พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวอย่างที่ 3แก้ไข

{{วันจันทรคติ|mon|wax|15|2|rst|9|1379}}
ผลลัพธ์
วันจันทร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีระกา นพศก จ.ศ. 1379

แม่แบบที่เกี่ยวข้องแก้ไข