แม่แบบ:เชิงอรรถของวิกิซอร์ซ/doc

แม่แบบนี้ใช้ระบุว่า เชิงอรรถใด ๆ เป็นเชิงอรรถที่ผู้ใช้วิกิซอร์ซเพิ่มเข้ามา ตามวิกิซอร์ซ:การอธิบายประกอบ โดยใช้รูปแบบดังนี้

{{ชอวซ|เชิงอรรถ}}

ตัวอย่าง

ข้อความ ข้อความ ข้อความ<ref>{{ชอวซ|เชิงอรรถ เชิงอรรถ เชิงอรรถ}}<ref>

ข้อความ ข้อความ ข้อความ[1]

เชิงอรรถ
  1. เชิงอรรถ เชิงอรรถ เชิงอรรถ (เชิงอรรถของวิกิซอร์ซ)