แม่แบบ:เส้นตรง


Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]


วัตถุประสงค์แก้ไข

แม่แบบนี้ใช้สร้างเส้นตรง

ควรใช้แม่แบบนี้แทนการใช้ยัติภังค์ต่อกัน ("----") หรือยัติภาคต่อกัน ("___") เพราะเป็นอักขระที่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับชุดแบบอักษร

วิธีใช้แก้ไข

แบบที่ 1แก้ไข

{{เส้นตรง}}

จะได้เส้นตรงยาวจรดหน้าดังนี้:


แบบที่ 2แก้ไข

{{เส้นตรง}} {{เส้นตรง}}

จะได้เส้นใต้ยาวจรดหน้าขนานกัน 2 เส้นดังนี้:แบบที่ 3แก้ไข

{{เส้นตรง|ความยาวem}}

จะได้เส้นตรงอยู่กึ่งกลางหน้าตามความยาวนั้น

เช่น

{{เส้นตรง|12em}}

จะได้:


แต่ถ้าต้องการให้อยู่ ณ จุดอื่นนอกจากกลางหน้า ให้ระบุ "align=ตำแหน่งที่ต้องการเป็นภาษาอังกฤษ (คือ left, center, right)" เพิ่มเข้าไป เช่น

{{เส้นตรง|12em|align=left}}

จะได้:


ดูเพิ่มแก้ไข