โคลงกวีโบราณ

ตราของหอพระสมุดวชิรญาณ
ตราของหอพระสมุดวชิรญาณ
โคลงกวีโบราณ
แจกในการกฐินพระราชทาน
เจ้าพระยายมราช
ณวัดกลาง จังหวัดสมุทรปราการ
ปีมะแม พ.ศ. ๒๔๖๒
โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

สารบัญ
โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
ไม่ปรากฏผู้สร้างสรรค์, รวบรวมโดย พญาตรัง

บรรณานุกรมแก้ไข

  • พญาตรัง (ผู้รวบรวม). (2462). โคลงกวีโบราณ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [แจกในการกฐินพระราชทานเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ณวัดกลาง จังหวัดสมุทรปราการ ปีมะแม พ.ศ. 2462].
 

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก