คำถวายดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชาพระ

Warning: หน้านี้ขาด {{หัวเรื่อง}}
ถ้าคุณอยากช่วย คุณสามารถเพิ่มข้อมูลตาม {{หัวเรื่อง}} เข้ามาในหน้านี้ หรือแสดงความเห็นไว้ที่ หน้าพูดคุย

อิมานิ มะยัง ภันเต ทีปะธูปะปุปผะวะรานิ

ระตะนัตตะยัสเสวะ อะภิปูเชมะ ุ อัมหากัง ระตะนัตตะยัสสะ ปูชา ทีฆะรัตตัง

หิตะสุขาวะหา โหตุ อาสะวักขะยัปปัตติยา

(ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาธูปเทียนและดอกไม้อันประเสริฐเหล่านี้ แก่พระรัตนตรัย ขอจงเป็นผลนำมาซึ่งประโยชน์สุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนาน เพื่อให้ถึงซึ่งนิพพานที่ซึ่งสิ้นอาสวะกิเลสเทอญ)